венгерский-английский словарь »

fenyeget означает в английский

венгерскийанглийский
fenyeget

threaten [threatened, threatened, threatening, threatens]◼◼◼ verb
[UK: ˈθret.n̩] [US: ˈθret.n̩]

threat [threats]◼◼◼ noun
[UK: θret] [US: ˈθret]

menace [menaced, menaced, menacing, menaces]◼◻◻ verb
[UK: ˈme.nəs] [US: ˈme.nəs]

lour [loured, loured, louring, lours] verb
[UK: ˈlaʊə(r)] [US: ˈlaʊr]

overhang [overhung, overhung, overhanging, overhangs] irregular verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈhæŋ ˌəʊv.ə.ˈhʌŋ ˌəʊv.ə.ˈhʌŋ] [US: ˌoʊv.ə.ˈhæŋ ˌoʊv.ə.ˈhʌŋ ˌoʊv.ə.ˈhʌŋ]

shake ones fist at verb
[UK: ʃeɪk wʌnz fɪst ət] [US: ˈʃeɪk wʌnz ˈfɪst ət]

show one's teeth verb
[UK: ʃəʊ wʌnz tiːθ] [US: ˈʃoʊ wʌnz ˈtiːθ]

stand over verb
[UK: stænd ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈstænd ˈoʊv.r̩]

fenyeget vkt

be hanging over somebody's head[UK: bi ˈhæŋɪŋ ˈəʊv.ə(r) ˈsəm.ˌbɑː.di hed] [US: bi ˈhæŋɪŋ ˈoʊv.r̩ ˈsəm.ˌbɑː.di ˈhed]

menace somebody[UK: ˈme.nəs ˈsʌm.bə.di] [US: ˈme.nəs ˈsʌm.ˌbɑː.di]

fenyegetés főnév

threat [threats]◼◼◼ noun
[UK: θret] [US: ˈθret]

menace [menaces]◼◼◻ noun
[UK: ˈme.nəs] [US: ˈme.nəs]

intimidation [intimidations]◼◻◻ noun
[UK: ɪn.ˌtɪ.mɪ.ˈdeɪʃ.n̩] [US: ˌɪn.ˌtɪ.mə.ˈdeɪʃ.n̩]

boast [boasts] noun
[UK: bəʊst] [US: boʊst]

fenyegetések

threats◼◼◼[UK: θrets] [US: ˈθrets]

fenyegetéseket mormol (magában)

throat threads[UK: θrəʊt θredz] [US: θroʊt ˈθredz]

fenyegetésekkel kényszerít

bully somebody into doing something[UK: ˈbʊ.li ˈsʌm.bə.di ˈɪn.tə ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈbʊ.li ˈsʌm.ˌbɑː.di ˌɪn.ˈtuː ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

fenyegetésekkel kényszerít vkt (vm) megtételére

bully somebody into doing something[UK: ˈbʊ.li ˈsʌm.bə.di ˈɪn.tə ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈbʊ.li ˈsʌm.ˌbɑː.di ˌɪn.ˈtuː ˈduːɪŋ ˈsʌm.θɪŋ]

fenyegetéssel befolyásolható melléknév

menaceable adjective
[UK: ˈmɛnəsəbl ] [US: ˈmɛnəsəbl ]

fenyegetéssel kényszerít ige

hijack [hijacked, hijacked, hijacking, hijacks] verb
[UK: ˈhaɪ.dʒæk] [US: ˈhaɪ.ˌdʒæk]

fenyegetést bevált

carry out a threat[UK: ˈkæ.ri ˈaʊt ə θret] [US: ˈkæ.ri ˈaʊt ə ˈθret]

fenyegetett melléknév

intimidated◼◼◼ adjective

fenyegetett (élőlény) (átv) melléknév

threatened◼◼◼ adjective
[UK: ˈθret.n̩d] [US: ˈθret.n̩d]

fenyegeti (vmi)

be in for something[UK: bi ɪn fɔː(r) ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ɪn ˈfɔːr ˈsʌm.θɪŋ]

fenyegető

threatening◼◼◼ adjective
[UK: ˈθret.n̩.ɪŋ] [US: ˈθret.n̩.ɪŋ]

menacing◼◼◻ adjective
[UK: ˈme.nəs.ɪŋ] [US: ˈme.nəs.ɪŋ]

looming◼◻◻ adjective
[UK: ˈluːm.ɪŋ] [US: ˈluːm.ɪŋ]

grim [grimmer, grimmest]◼◻◻ adjective
[UK: ɡrɪm] [US: ˈɡrɪm]

tough [tougher, toughest]◼◻◻ adjective
[UK: tʌf] [US: ˈtəf]

angry [angrier, angriest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈæŋ.ɡri] [US: ˈæŋ.ɡri]

minatory [minatorier, minatoriest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈmɪ.nə.tə.ri] [US: ˈmɪ.nə.tə.ri]

instant◼◻◻ adjective
[UK: ˈɪn.stənt] [US: ˈɪn.stənt]

lowering adjective
[UK: ˈləʊ.ər.ɪŋ] [US: ˈloʊ.r̩.ɪŋ]

forbidding adjective
[UK: fə.ˈbɪd.ɪŋ] [US: fər.ˈbɪd.ɪŋ]

comminatory adjective
[UK: ˈkɒ.mɪ.nət.r̩i] [US: ˈkɒ.mɪ.nət.r̩i]

denouncer [denouncers] noun
[UK: dɪˈnaʊnsə ] [US: dɪˈnaʊnsər ]

denunciatory adjective
[UK: dɪ.ˈnʌn.sɪə.tə.rɪ] [US: dɪ.ˈnʌn.siːə.ˌtɔː.riː]

fulminant adjective
[UK: ˈfʌl.mɪ.nənt] [US: ˈfʌl.mə.nənt]

louring adjective
[UK: ˈlaʊər.ɪŋ] [US: ˈlaʊər.ɪŋ]

loury adjective
[UK: ˈluː.ri] [US: ˈluː.ri]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский