венгерский-английский словарь » felfed meaning in английский

венгерскийанглийский
felfed ige

disclose◼◼◼ verb
[UK: dɪs.ˈkləʊz] [US: dɪsˈkloʊz]

reveal◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈviːl] [US: rɪ.ˈviːl]

discover◼◼◻ verb
[UK: dɪ.ˈskʌ.və(r)] [US: ˌdɪ.ˈskə.vər]

expose◼◼◻ verb
[UK: ɪk.ˈspəʊz] [US: ɪkˈspoʊz]

identify◼◻◻ verb
[UK: aɪ.ˈden.tɪ.faɪ] [US: aɪ.ˈden.tə.ˌfaɪ]

show (showed, shown)◼◻◻ verb
[UK: ʃəʊ ʃəʊd ʃəʊn] [US: ˈʃoʊ ʃoʊd ˈʃoʊn]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

unfold◼◻◻ verb
[UK: ʌn.ˈfəʊld] [US: ʌnˈfoʊld]

unveiled◼◻◻ verb
[UK: ˌʌn.ˈveɪld] [US: ən.ˈveɪld]

discloud verb
[UK: dɪsklˈaʊd] [US: dɪsklˈaʊd]

disembosom verb
[UK: ˌdɪ.sɪm.ˈbʊ.zəm] [US: dɪ.sem.ˈbʊ.zəm]

lay bare verb
[UK: leɪ beə(r)] [US: ˈleɪ ˈber]

locate verb
[UK: ləʊˈk.eɪt] [US: loʊˈk.eɪt]

see into verb
[UK: ˈsiː ˈɪn.tə] [US: ˈsiː ˌɪn.ˈtuː]

unbosom verb
[UK: ʌn.ˈbʊ.zəm] [US: ʌn.ˈbʊ.zəm]

uncap verb
[UK: ʌnˈkæp] [US: ənˈkæp]

uncloak verb
[UK: ˈʌn.ˈkləʊk] [US: ənˈkloʊk]

unkennel verb
[UK: ˈʌnˈkenl] [US: ənˈkenl]

untangle verb
[UK: ˌʌn.ˈtæŋ.ɡl̩] [US: ən.ˈtæŋ.ɡl̩]

félfedeles zsebóra főnév

half-hunter noun
[UK: hɑːf ˈhʌn.tə(r)] [US: ˈhæf ˈhʌn.tər]

félfedelesszárnyú (rovar) melléknév

hemipter noun
[UK: hˈemɪptə] [US: hˈemɪptɚ]

hemipteral adjective
[UK: hˈemɪptərəl] [US: hˈemɪptɚrəl]

hemipterous adjective
[UK: hemˈɪptərəs] [US: hemˈɪptɚrəs]

félfedelesszárnyú rovar főnév

hemipteran noun
[UK: hˈemɪptərən] [US: hˈemɪptɚrən]

félfedélzet főnév

half-deck noun
[UK: hɑːf dek] [US: ˈhæf ˈdek]

turtle-deck noun
[UK: ˈtɜːt.l̩ dek] [US: ˈtɝː.tl̩ ˈdek]

felfedés főnév

exposure◼◼◼ noun
[UK: ɪk.ˈspəʊ.ʒə(r)] [US: ɪkˈspo.ʊ.ʒə(r)]

discovery◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈskʌ.və.ri] [US: ˌdɪ.ˈskə.və.ri]

location◼◼◻ noun
[UK: ləʊˈk.eɪʃ.n̩] [US: loʊˈk.eɪʃ.n̩]

coverage noun
[UK: ˈkʌ.və.rɪdʒ] [US: ˈkʌ.və.rədʒ]

opening noun
[UK: ˈəʊ.pən.ɪŋ] [US: ˈoʊ.pən.ɪŋ]

showing up noun
[UK: ˈʃəʊɪŋ ʌp] [US: ˈʃoʊɪŋ ʌp]

uncovering noun
[UK: ʌnˈk.ʌ.vər.ɪŋ] [US: ʌnˈk.ə.vər.ɪŋ]

felfedett melléknév

revealed◼◼◼ adjective
[UK: rɪ.ˈviːld] [US: rɪ.ˈviːld]

unmasked adjective
[UK: ʌn.ˈmɑːskt] [US: ʌn.ˈmæskt]

felfedez ige

discover◼◼◼ verb
[UK: dɪ.ˈskʌ.və(r)] [US: ˌdɪ.ˈskə.vər]

detect◼◼◻ verb
[UK: dɪ.ˈtekt] [US: də.ˈtekt]

explore◼◼◻ verb
[UK: ɪk.ˈsplɔː(r)] [US: ɪk.ˈsplɔːr]

find (found, found)◼◼◻ verb
[UK: faɪnd faʊnd faʊnd] [US: ˈfaɪnd ˈfaʊnd ˈfaʊnd]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

descry verb
[UK: dɪ.ˈskraɪ] [US: dɪ.ˈskraɪ]

find out verb
[UK: faɪnd ˈaʊt] [US: ˈfaɪnd ˈaʊt]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies