венгерский-английский словарь » ellát meaning in английский

венгерскийанглийский
ellát ige

set out◼◼◼ verb
[UK: set ˈaʊt] [US: ˈset ˈaʊt]

furnish◼◼◻ verb
[UK: ˈfɜː.nɪʃ] [US: ˈfɝː.ˌnɪʃ]

issue◼◼◻ verb
[UK: ˈɪ.ʃuː] [US: ˈɪ.ʃuː]

provide for◼◼◻ verb
[UK: prə.ˈvaɪd fɔː(r)] [US: prə.ˈvaɪd ˈfɔːr]

set up◼◼◻ verb
[UK: set ʌp] [US: ˈset ʌp]

supply◼◼◻ verb
[UK: sə.ˈplaɪ] [US: sə.ˈplaɪ]

tend to◼◼◻ verb

administer◼◻◻ verb
[UK: əd.ˈmɪ.nɪ.stə(r)] [US: əd.ˈmɪ.nə.stər]

attend◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈtend] [US: ə.ˈtend]

cater◼◻◻ verb
[UK: ˈkeɪ.tə(r)] [US: ˈkeɪ.tər]

maintain◼◻◻ verb
[UK: meɪn.ˈteɪn] [US: men.ˈteɪn]

minister◼◻◻ verb
[UK: ˈmɪ.nɪ.stə(r)] [US: ˈmɪ.nə.stər]

occupy◼◻◻ verb
[UK: ˈɒ.kjʊ.paɪ] [US: ˈɑː.kjə.ˌpaɪ]

provides◼◻◻ verb
[UK: prə.ˈvaɪdz] [US: prə.ˈvaɪdz]

rig◼◻◻ verb
[UK: rɪɡ] [US: ˈrɪɡ]

serve◼◻◻ verb
[UK: sɜːv] [US: ˈsɝːv]

tend◼◻◻ verb
[UK: tend] [US: ˈtend]

do for verb
[UK: duː fɔː(r)] [US: ˈduː ˈfɔːr]

drest verb
[UK: drˈest] [US: drˈest]

emboss verb
[UK: ɪm.ˈbɒs] [US: em.ˈbɒs]

fit out verb
[UK: fɪt ˈaʊt] [US: ˈfɪt ˈaʊt]

fit up verb
[UK: fɪt ʌp] [US: ˈfɪt ʌp]

fix out verb
[UK: fɪks ˈaʊt] [US: ˈfɪks ˈaʊt]

groom verb
[UK: ɡruːm] [US: ˈɡruːm]

husband verb
[UK: ˈhʌz.bənd] [US: ˈhʌz.bənd]

ply verb
[UK: plaɪ] [US: ˈplaɪ]

provide verb
[UK: prə.ˈvaɪd] [US: prə.ˈvaɪd]

ration verb
[UK: ˈræʃ.n̩] [US: ˈræʃ.n̩]

ellát (pecséttel) ige

affix◼◼◼ verb
[UK: ə.ˈfɪks] [US: ˈæ.fɪks]

ellát (vmit) ige

attend to something verb
[UK: ə.ˈtend tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ə.ˈtend ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

ellát (vmivel)

fit with[UK: fɪt wɪð] [US: ˈfɪt wɪθ]

issue with something[UK: ˈɪ.ʃuː wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɪ.ʃuː wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

ply with something[UK: plaɪ wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈplaɪ wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

ellát (vmvel) ige

provide◼◼◼ verb
[UK: prə.ˈvaɪd] [US: prə.ˈvaɪd]

ellát helyette

do for[UK: duː fɔː(r)] [US: ˈduː ˈfɔːr]

ellát pénzzel vkt

keep somebody in money[UK: kiːp ˈsʌm.bə.di ɪn ˈmʌ.ni] [US: ˈkiːp ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn ˈmʌ.ni]

ellát (vm)vel

furnish with something[UK: ˈfɜː.nɪʃ wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈfɝː.ˌnɪʃ wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

ellát vkt ige

do (did, done) verb
[UK: duː dɪd dʌn] [US: ˈduː ˈdɪd ˈdən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

ellát vkt (vmivel)

accommodate somebody with something[UK: ə.ˈkɒm.ə.deɪt ˈsʌm.bə.di wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ə.ˈkɑːm.ə.ˌdeɪt ˈsʌm.ˌbɑː.di wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

equip somebody with something[UK: ɪ.ˈkwɪp ˈsʌm.bə.di wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ɪ.ˈkwɪp ˈsʌm.ˌbɑː.di wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies