венгерский-английский словарь » elégséges meaning in английский

венгерскийанглийский
elégséges

sufficient◼◼◼ adjective
[UK: sə.ˈfɪʃnt] [US: sə.ˈfɪ.ʃənt]

adequate◼◼◻ adjective
[UK: ˈæ.dɪ.kwət] [US: ˈæ.də.kwət]

enough◼◻◻ adjective
[UK: ɪ.ˈnʌf] [US: ə.ˈnəf]

satisfactory◼◻◻ adjective
[UK: ˌsæ.tɪs.ˈfæk.tə.ri] [US: ˌsæ.təs.ˈfæk.tə.ri]

suffice◼◻◻ verb
[UK: sə.ˈfaɪs] [US: sə.ˈfaɪs]

passing grade noun

rather weak adjective
[UK: ˈrɑː.ðə(r) wiːk] [US: ˈræ.ðər ˈwiːk]

sufficing adjective
[UK: sə.ˈfaɪs.ɪŋ] [US: sə.ˈfaɪs.ɪŋ]

elégséges melléknév
isk

pass-mark adjective
[UK: pɑːs mɑːk] [US: ˈpæs ˈmɑːrk]

elégséges eredmény

pass mark[UK: pɑːs mɑːk] [US: ˈpæs ˈmɑːrk]

elégséges eredményt elérő vizsgázó

pass-man, pass-men[UK: pɑːs mæn, pɑːs mɛn ] [US: pæs mən, pæs mɛn ]

elégséges feltétel

sufficient condition◼◼◼

elégséges kegyelem

sufficient grace[UK: sə.ˈfɪʃnt ɡreɪs] [US: sə.ˈfɪ.ʃənt ˈɡreɪs]

elégséges osztályzat

pass mark[UK: pɑːs mɑːk] [US: ˈpæs ˈmɑːrk]

rather weak[UK: ˈrɑː.ðə(r) wiːk] [US: ˈræ.ðər ˈwiːk]

elégséges osztályzatú oklevél

pass degree[UK: pɑːs dɪ.ˈɡriː] [US: ˈpæs dɪ.ˈɡriː]

elégségesen határozószó

adequately adverb

gyenge elégséges

just on the line[UK: dʒəst ɒn ðə laɪn] [US: dʒəst ɑːn ðə ˈlaɪn]

gyenge elégséges dolgozat

paper just on the line[UK: ˈpeɪ.pə(r) dʒəst ɒn ðə laɪn] [US: ˈpeɪ.pər dʒəst ɑːn ðə ˈlaɪn]

nem elégséges felfújás

under-inflation[UK: ˈʌnd.ə(r) ɪn.ˈfleɪʃ.n̩] [US: ˈʌnd.r̩ ˌɪn.ˈfleɪʃ.n̩]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies