венгерский-английский словарь » egymás mellett meaning in английский

венгерскийанглийский
egymás mellett

side by side◼◼◼[UK: saɪd baɪ saɪd] [US: ˈsaɪd baɪ ˈsaɪd]

abreast[UK: ə.ˈbrest] [US: ə.ˈbrest]

egymás mellett fekvő melléknév

adjacent adjective
[UK: ə.ˈdʒeɪsnt] [US: ə.ˈdʒeɪ.sənt]

egymás mellett fekvő földek

lands lying together[UK: lændz ˈlaɪ.ɪŋ tə.ˈɡe.ðə(r)] [US: ˈlændz ˈlaɪ.ɪŋ tə.ˈɡe.ðər]

egymás mellett fekvő szögek

contiguous angles[UK: kən.ˈtɪ.ɡjʊəs ˈæŋ.ɡl̩z] [US: kən.ˈtɪ.ɡjuːəs ˈæŋ.ɡl̩z]

egymás mellett felsorakozva

shoulder to shoulder[UK: ˈʃəʊl.də(r) tuː ˈʃəʊl.də(r)] [US: ˈʃoʊl.də(r) ˈtuː ˈʃoʊl.də(r)]

egymás mellett lovagolnak

ride horse to horse[UK: raɪd hɔːs tuː hɔːs] [US: ˈraɪd ˈhɔːrs ˈtuː ˈhɔːrs]

egymás mellett lévő melléknév

adjacent adjective
[UK: ə.ˈdʒeɪsnt] [US: ə.ˈdʒeɪ.sənt]

egymás melletti

adjacent adjective
[UK: ə.ˈdʒeɪsnt] [US: ə.ˈdʒeɪ.sənt]

juxtalinear[UK: dʒˈʌkstəlˌɪniə] [US: dʒˈʌkstəlˌɪnɪr]

egymás melletti elhelyezkedés (juxtapositio)

juxtaposition[UK: ˌdʒʌk.stə.pə.ˈzɪʃ.n̩] [US: ˌdʒʌk.stə.pə.ˈzɪʃ.n̩]

békés egymás mellett élés

peaceful coexistence◼◼◼[UK: ˈpiː.sfəl ˌkəʊɪɡ.ˈzɪ.stəns] [US: ˈpiː.sfəl ˌkoʊɪg.ˈzɪ.stəns]

szorosan egymás mellett

cheek by jowl[UK: tʃiːk baɪ dʒaʊl] [US: ˈtʃiːk baɪ ˈdʒaʊl]

chock-a-block[UK: ˈtʃɒk ə ˈblɒk] [US: ˈtʃɑːk ə ˈblɑːk]

chockablock[UK: ˈʧɒkəˈblɒk] [US: ˈʧɒkəˈblɒk]

closely adverb
[UK: ˈkləʊ.sli] [US: ˈkloʊ.sli]

end to end[UK: end tuː end] [US: ˈend ˈtuː ˈend]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies