венгерский-английский словарь » csapás meaning in английский

венгерскийанглийский
csapás főnév

adversity noun
[UK: əd.ˈvɜː.sə.ti] [US: æd.ˈvɝː.sə.ti]

affliction noun
[UK: ə.ˈflɪk.ʃn̩] [US: ə.ˈflɪk.ʃn̩]

attack noun
[UK: ə.ˈtæk] [US: ə.ˈtæk]

bane noun
[UK: beɪn] [US: ˈbeɪn]

beat noun
[UK: biːt] [US: ˈbiːt]

blow (of fortune) noun
[UK: bləʊ] [US: ˈbloʊ]

buffet noun
[UK: ˈbʊ.feɪ] [US: bə.ˈfeɪ]

calamity noun
[UK: kə.ˈlæ.mɪ.ti] [US: kə.ˈlæ.mə.ti]

chop noun
[UK: tʃɒp] [US: ˈtʃɑːp]

clash noun
[UK: klæʃ] [US: ˈklæʃ]

clashing noun
[UK: ˈklæʃ.ɪŋ] [US: ˈklæʃ.ɪŋ]

claw noun
[UK: klɔː] [US: ˈklɒ]

crusher noun
[UK: ˈkrʌ.ʃə(r)] [US: ˈkrʌ.ʃər]

cut noun
[UK: kʌt] [US: ˈkət]

cutting noun
[UK: ˈkʌt.ɪŋ] [US: ˈkʌt.ɪŋ]

dent noun
[UK: dent] [US: ˈdent]

dirdum noun
[UK: dˈɜːdəm] [US: dˈɜːdəm]

disaster noun
[UK: dɪ.ˈzɑː.stə(r)] [US: ˌdɪ.ˈzæ.stər]

floorer noun
[UK: ˈflɔː.rə] [US: flɔː.rər]

hack noun
[UK: hæk] [US: ˈhæk]

hit noun
[UK: hɪt] [US: ˈhɪt]

hit-and-miss noun
[UK: hɪt ənd mɪs] [US: ˈhɪt ænd ˈmɪs]

hitting noun
[UK: ˈhɪt.ɪŋ] [US: ˈhɪt.ɪŋ]

horse-path noun
[UK: hɔːs pɑːθ] [US: ˈhɔːrs ˈpæθ]

ills noun
[UK: ɪlz] [US: ˈɪlz]

leg noun
[UK: leɡ] [US: ˈleɡ]

misfortune noun
[UK: ˌmɪs.ˈfɔː.tʃuːn] [US: ˌmɪs.ˈfɔːr.tʃən]

plague noun
[UK: pleɪɡ] [US: ˈpleɪɡ]

raid noun
[UK: reɪd] [US: ˈreɪd]

runway noun
[UK: ˈrʌn.weɪ] [US: ˈrʌˌn.we]

slap noun
[UK: slæp] [US: sˈlæp]

slapping noun
[UK: ˈslæp.ɪŋ] [US: sˈlæp.ɪŋ]

slash noun
[UK: slæʃ] [US: sˈlæʃ]

sorrow noun
[UK: ˈsɒ.rəʊ] [US: ˈsɑːro.ʊ]

strike noun
[UK: straɪk] [US: ˈstraɪk]

striking noun
[UK: ˈstraɪkɪŋ] [US: ˈstraɪkɪŋ]

stroke noun
[UK: strəʊk] [US: stroʊk]

struck noun
[UK: strʌk] [US: ˈstrək]

trace noun
[UK: treɪs] [US: ˈtreɪs]

track noun
[UK: træk] [US: ˈtræk]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies