венгерский-английский словарь »

bevont означает в английский

венгерскийанглийский
bevont melléknév

coated◼◼◼ adjective
[UK: ˈkəʊ.tɪd] [US: ˈkoʊ.tɪd]

plated◼◻◻ adjective
[UK: ˈpleɪ.tɪd] [US: ˈpleɪ.təd]

upholstered◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌp.ˈhəʊl.stəd] [US: ˌʌpˈho.ʊl.stəd]

withdrawn◼◻◻ adjective
[UK: wɪð.ˈdrɔːn] [US: wɪð.ˈdrɔːn]

-coated◼◼◼ adjective

fabric-covered adjective
[UK: ˈfæ.brɪk ˈkʌ.vəd] [US: ˈfæ.brɪk ˈkʌ.vərd]

veneered adjective
[UK: və.ˈnɪəd] [US: və.ˈnɪəd]

bevont erők

forces involved[UK: ˈfɔː.sɪz ɪn.ˈvɒlvd] [US: ˈfɔːr.səz ˌɪn.ˈvɑːlvd]

bevont vitorlákkal

with all sails furled[UK: wɪð ɔːl seɪlz fɜːld] [US: wɪθ ɔːl ˈseɪlz fɝːld]

bevont vitorlákkal halad

run under bare poles[UK: rʌn ˈʌnd.ə(r) beə(r) pəʊlz] [US: ˈrən ˈʌnd.r̩ ˈber poʊlz]

scud under bare poles[UK: skʌd ˈʌnd.ə(r) beə(r) pəʊlz] [US: ˈskəd ˈʌnd.r̩ ˈber poʊlz]

bevontat ige

haul in verb
[UK: hɔːl ɪn] [US: ˈhɒl ɪn]

aranyfüsttel bevont

tinselled[UK: ˈtɪn.sl̩d] [US: ˈtɪn.sl̩d]

beborított, bevont melléknév

encrusted adjective
[UK: ɪn.ˈkrʌ.stɪd] [US: en.ˈkrʌ.stəd]

bőrrel bevont melléknév

hided adjective
[UK: ˈhaɪdɪd ] [US: ˈhaɪdɪd ]

bőrrel bevont csiszolószerszám

buff-stick[UK: bʌf stɪk] [US: ˈbəf ˈstɪk]

burkolattal bevont

jacketed[UK: ˈdʒæk.ə.təd] [US: ˈdʒæk.ə.təd]

csomagoló papírral bevont (könyv)

wrapping paper covered[UK: ˈræp.ɪŋ ˈpeɪ.pə(r) ˈkʌ.vəd] [US: ˈræp.ɪŋ ˈpeɪ.pər ˈkʌ.vərd]

cukorbevonattal bevont melléknév

sugar-coated◼◻◻ adjective
[UK: ˈʃʊ.ɡə(r) ˈkəʊ.tɪd] [US: ˈʃʊ.ɡər ˈkoʊ.tɪd]

cukormázzal bevont melléknév

frosted◼◼◼ adjective
[UK: ˈfrɒ.stɪd] [US: ˈfrɒ.stəd]

iced adjective
[UK: aɪst] [US: ˈaɪst]

cukormázzal bevont sütemény

white cookies[UK: waɪt ˈkʊkɪz] [US: ˈwaɪt ˈkʊkiz]

cukorral bevont melléknév

candied adjective
[UK: ˈkæn.dɪd] [US: ˈkæn.did]

ezüsttel bevont melléknév

silvered adjective
[UK: ˈsɪl.vəd] [US: ˈsɪl.vəd]

fekete kreppel bevont melléknév

craped adjective
[UK: kreɪpt] [US: kreɪpt]

fekete posztóval bevont

draped in black[UK: dreɪpt ɪn blæk] [US: ˈdreɪpt ɪn ˈblæk]

fémlemezzel bevont

metal-plated[UK: ˈmet.l̩ ˈpleɪ.tɪd] [US: ˈmet.l̩ ˈpleɪ.təd]

fémmel bevont

galvanized◼◼◼[UK: ˈɡæl.və.naɪzd] [US: ˈɡæl.və.ˌnaɪzd]

festékkel bevont melléknév

coated adjective
[UK: ˈkəʊ.tɪd] [US: ˈkoʊ.tɪd]

galvánúton bevont melléknév

electrodeposited adjective
[UK: ɪlˌektrəʊdˈepəsˌɪtɪd] [US: ɪlˌektroʊdˈepəsˌɪɾᵻd]

gumival bevont

rubber-covered[UK: ˈrʌ.bə(r) ˈkʌ.vəd] [US: ˈrʌ.bər ˈkʌ.vərd]

hálómintával bevont

retiferous[UK: retˈɪfərəs] [US: retˈɪfɚrəs]

hőszigetelő anyaggal bevont fogó

cushion-grip[UK: ˈkʊʃ.n̩ ɡrɪp] [US: ˈkʊʃ.n̩ ˈɡrɪp]

kazánkővel bevont

scale-coated[UK: skeɪl ˈkəʊ.tɪd] [US: ˈskeɪl ˈkoʊ.tɪd]

kollodiummal bevont

collodioned[UK: kəˈləʊdjənd ] [US: kəˈloʊdiənd ]

lakkal bevont

japanned[UK: dʒə.ˈpænd] [US: dʒə.ˈpænd]

lerakódott réteggel bevont

crusted[UK: ˈkrʌ.stɪd] [US: ˈkrʌ.stəd]

mázzal bevont főnév

glazed◼◼◼ noun
[UK: ɡleɪzd] [US: ˈɡleɪzd]

ólommal bevont

lead-coated[UK: liːd ˈkəʊ.tɪd] [US: ˈled ˈkoʊ.tɪd]

papírral bevont

paper-backed[UK: ˈpeɪ.pə(r) bækt] [US: ˈpeɪ.pər ˈbækt]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский