венгерский-английский словарь » befogad meaning in английский

венгерскийанглийский
befogad ige

receive◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈsiːv] [US: rə.ˈsiːv]

take (took, taken)◼◼◼ verb
[UK: teɪk tʊk ˈteɪkən] [US: ˈteɪk ˈtʊk ˈteɪkən]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

accept◼◼◻ verb
[UK: ək.ˈsept] [US: æk.ˈsept]

accommodate◼◼◻ verb
[UK: ə.ˈkɒm.ə.deɪt] [US: ə.ˈkɑːm.ə.ˌdeɪt]

hold (held, held)◼◼◻ verb
[UK: həʊld held held] [US: hoʊld ˈheld ˈheld]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

house◼◼◻ verb
[UK: ˈhaʊs] [US: ˈhaʊs]

take into◼◼◻ verb
[UK: teɪk ˈɪn.tə] [US: ˈteɪk ˌɪn.ˈtuː]

adopt◼◻◻ verb
[UK: ə.ˈdɒpt] [US: ə.ˈdɑːpt]

internalize verb

lodge verb
[UK: lɒdʒ] [US: ˈlɑːdʒ]

receive into verb
[UK: rɪ.ˈsiːv ˈɪn.tə] [US: rə.ˈsiːv ˌɪn.ˈtuː]

befogad (magába) (átv) ige

take in◼◼◼ verb
[UK: teɪk ɪn] [US: ˈteɪk ɪn]

befogad (sír halottat) (átv) ige

entomb verb
[UK: ɪn.ˈtuːm] [US: en.ˈtuːm]

befogad (társaságba) ige

admit◼◼◼ verb
[UK: əd.ˈmɪt] [US: əd.ˈmɪt]

befogadás főnév

reception◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈsep.ʃn̩] [US: rə.ˈsep.ʃn̩]

afiliation◼◻◻ noun

affiliation noun
[UK: ə.ˌfɪ.li.ˈeɪʃ.n̩] [US: ə.ˌfɪ.li.ˈeɪʃ.n̩]

putting up noun

recipience noun
[UK: rɪ.ˈsɪ.pɪəns] [US: rɪ.ˈsɪ.pɪəns]

recipiency noun
[UK: rɪ.ˈsɪ.pɪən.sɪ] [US: rɪ.ˈsɪ.pɪən.sɪ]

befogadható melléknév

receptible adjective
[UK: rɪsˈeptəbəl] [US: rɪsˈeptəbəl]

befogadhatóság főnév

receptibility noun
[UK: rɪsˌeptəbˈɪlɪti] [US: rɪsˌeptəbˈɪlɪɾi]

befogadó

recipient◼◼◼ adjective
[UK: rɪ.ˈsɪ.pɪənt] [US: rə.ˈsɪ.piənt]

adopting◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈdɒpt.ɪŋ] [US: ə.ˈdɑːpt.ɪŋ]

affiliated◼◻◻ adjective

receptive◼◻◻ adjective
[UK: rɪ.ˈsep.tɪv] [US: rə.ˈsep.tɪv]

acceptor[UK: ək.ˈsep.tə] [US: æk.ˈsep.tər]

excipient adjective
[UK: eksˈɪpiənt] [US: eksˈɪpiənt]

welcoming adjective

befogadó edény főnév

receptacle noun
[UK: rɪ.ˈsep.tək.l̩] [US: rə.ˈsep.tək.l̩]

befogadó képesség főnév

recipience noun
[UK: rɪ.ˈsɪ.pɪəns] [US: rɪ.ˈsɪ.pɪəns]

befogadó képesség (recipientia) főnév

recipiency noun
[UK: rɪ.ˈsɪ.pɪən.sɪ] [US: rɪ.ˈsɪ.pɪən.sɪ]

befogadó nyelv

host language[UK: həʊst ˈlæŋ.ɡwɪdʒ] [US: hoʊst ˈlæŋ.ɡwɪdʒ]

befogadó terület

reception area[UK: rɪ.ˈsep.ʃn̩ ˈeə.riə] [US: rə.ˈsep.ʃn̩ ˈe.riə]

befogadóképesség főnév

capacity◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈpæ.sɪ.ti] [US: kə.ˈpæ.sə.ti]

content noun
[UK: kən.ˈtent] [US: ˈkɑːn.tent]

dead-weight noun
[UK: ded weɪt] [US: ˈded ˈweɪt]

holding capacity noun
[UK: ˈhəʊld.ɪŋ kə.ˈpæ.sɪ.ti] [US: ˈhoʊld.ɪŋ kə.ˈpæ.sə.ti]

receptiveness noun
[UK: rɪ.ˈsep.tɪv.nɪs] [US: rɪ.ˈsep.tɪv.nɪs]

receptivity noun
[UK: ˌriː.sep.ˈtɪ.vɪ.ti] [US: ˈriː.ˌsep.ˈtɪ.və.ti]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies