венгерский-английский словарь »

bármennyire is означает в английский

венгерскийанглийский
bármennyire is

much as◼◼◼[UK: ˈmʌtʃ əz] [US: ˈmʌtʃ ˈæz]

ever so[UK: ˈev.ə(r) ˈsəʊ] [US: ˈev.r̩ ˈsoʊ]

however adverb
[UK: haʊ.ˈe.və(r)] [US: ˌhɑː.ˈwe.vər]

howsoever[UK: ˌhaʊ.səʊ.ˈe.və] [US: ˌhaʊso.ʊ.ˈe.vər]

in any way soever[UK: ɪn ˈe.ni ˈweɪ səʊ.ˈe.və] [US: ɪn ˈe.ni ˈweɪ soʊ.ˈe.vər]

bármennyire is szeretem őt

much as I like him[UK: ˈmʌtʃ əz ˈaɪ ˈlaɪk hɪm] [US: ˈmʌtʃ ˈæz ˈaɪ ˈlaɪk ˈhɪm]

You can find it in:

венгерскийанглийский