венгерский-английский словарь » ütköző meaning in английский

венгерскийанглийский
ütköző főnév

bumper◼◼◼ noun
[UK: ˈbʌm.pə(r)] [US: ˈbʌm.pər]

stop◼◼◼ noun
[UK: stɒp] [US: ˈstɑːp]

driver◼◻◻ noun
[UK: ˈdraɪ.və(r)] [US: ˈdraɪ.vər]

fender◼◻◻ noun
[UK: ˈfen.də(r)] [US: ˈfen.dər]

limit◼◻◻ noun
[UK: ˈlɪ.mɪt] [US: ˈlɪ.mət]

against the law participle

bolster noun
[UK: ˈbəʊl.stə(r)] [US: ˈboʊl.stə(r)]

bolt-staple noun
[UK: bəʊlt ˈsteɪp.l̩] [US: boʊlt ˈsteɪp.l̩]

box-staple noun
[UK: bɒks ˈsteɪp.l̩] [US: ˈbɑːks ˈsteɪp.l̩]

catch-plate noun
[UK: kætʃ pleɪt] [US: ˈkætʃ ˈpleɪt]

check noun
[UK: tʃek] [US: ˈtʃek]

coincident adjective
[UK: kəʊ.ˈɪn.sɪ.dənt] [US: koʊ.ˈɪn.sɪ.dənt]

concurrent noun
[UK: kənˈk.ʌ.rənt] [US: kənˈk.ɜː.rənt]

counterbuff noun
[UK: kˈaʊntəbˌʌf] [US: kˈaʊntɚbˌʌf]

keeper noun
[UK: ˈkiː.pə(r)] [US: ˈkiː.pər]

nosing noun
[UK: ˈnəʊz.ɪŋ] [US: ˈnoʊz.ɪŋ]

percussive noun
[UK: pəˈk.ʌ.sɪv] [US: pərˈk.ə.səv]

stop-collar noun
[UK: stɒp ˈkɒ.lə(r)] [US: ˈstɑːp ˈkɑː.lər]

stop-screw noun
[UK: stɒp skruː] [US: ˈstɑːp ˈskruː]

strike-box noun
[UK: straɪk bɒks] [US: ˈstraɪk ˈbɑːks]

striking-box noun
[UK: ˈstraɪkɪŋ bɒks] [US: ˈstraɪkɪŋ ˈbɑːks]

striking-plate noun
[UK: ˈstraɪkɪŋ pleɪt] [US: ˈstraɪkɪŋ ˈpleɪt]

ütköző (vasúti kocsin) főnév

buffer◼◼◼ noun
[UK: ˈbʌ.fə(r)] [US: ˈbʌ.fər]

ütköző (zsebkésen) főnév melléknévi igenév

lock-back noun participle
[UK: lɒk ˈbæk] [US: ˈlɑːk ˈbæk]

ütköző (zárban)

strike-plate[UK: straɪk pleɪt] [US: ˈstraɪk ˈpleɪt]

ütköző célok

cross-purposes[UK: ˈkrɒs ˈpɜː.pə.sɪz] [US: ˈkrɑːs ˈpɝː.pə.səz]

ütköző darab

stop-piece[UK: stɒp piːs] [US: ˈstɑːp ˈpiːs]

ütköző kötélgömb

rope fender[UK: rəʊp ˈfen.də(r)] [US: roʊp ˈfen.dər]

ütköző kötéltekercs

rope fender[UK: rəʊp ˈfen.də(r)] [US: roʊp ˈfen.dər]

ütköző mellgerenda

buffer-beam[UK: ˈbʌ.fə(r) biːm] [US: ˈbʌ.fər ˈbiːm]

ütköző szeg

stop-pin[UK: stɒp pɪn] [US: ˈstɑːp ˈpɪn]

ütköző zóna

buffer zone[UK: ˈbʌ.fə(r) zəʊn] [US: ˈbʌ.fər ˈzoʊn]

ütközőbak főnév

buffer◼◼◼ noun
[UK: ˈbʌ.fə(r)] [US: ˈbʌ.fər]

buffer-stop noun
[UK: ˈbʌ.fə(r) stɒp] [US: ˈbʌ.fər ˈstɑːp]

bumper noun
[UK: ˈbʌm.pə(r)] [US: ˈbʌm.pər]

bumping-post noun
[UK: ˈbʌmp.ɪŋ pəʊst] [US: ˈbʌmp.ɪŋ poʊst]

rebound-check noun
[UK: rɪ.ˈbaʊnd tʃek] [US: ri.ˈbaʊnd ˈtʃek]

rebound-stop noun
[UK: rɪ.ˈbaʊnd stɒp] [US: ri.ˈbaʊnd ˈstɑːp]

stop-block noun
[UK: stɒp ˈblɒk] [US: ˈstɑːp ˈblɑːk]

stop-buffer noun
[UK: stɒp ˈbʌ.fə(r)] [US: ˈstɑːp ˈbʌ.fər]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies