венгерский-английский словарь » ütés meaning in английский

венгерскийанглийский
ütés főnév

afterclap noun
[UK: ˈaftəklˌap] [US: ˈæftɚklˌæp]

bash noun
[UK: bæʃ] [US: ˈbæʃ]

battery, batteries noun
[UK: ˈbæ.tri ˈbæ.triz] [US: ˈbæ.tə.ri ˈbæ.tə.riz]

beat noun
[UK: biːt] [US: ˈbiːt]

beating noun
[UK: ˈbiːt.ɪŋ] [US: ˈbiːt.ɪŋ]

biff noun
[UK: bɪf] [US: ˈbɪf]

blow noun
[UK: bləʊ] [US: ˈbloʊ]

box noun
[UK: bɒks] [US: ˈbɑːks]

buffet noun
[UK: ˈbʊ.feɪ] [US: bə.ˈfeɪ]

bump (hit) noun
[UK: bʌmp] [US: ˈbəmp]

bust noun
[UK: bʌst] [US: ˈbəst]

butt noun
[UK: bʌt] [US: ˈbət]

chucker noun
[UK: ˈʧʌkə ] [US: ˈʧʌkər ]

clap noun
[UK: klæp] [US: ˈklæp]

clash noun
[UK: klæʃ] [US: ˈklæʃ]

clashing noun
[UK: ˈklæʃ.ɪŋ] [US: ˈklæʃ.ɪŋ]

claw noun
[UK: klɔː] [US: ˈklɒ]

clinker noun
[UK: ˈklɪŋkə(r)] [US: ˈklɪŋkər]

clip noun
[UK: klɪp] [US: ˈklɪp]

clout noun
[UK: klaʊt] [US: ˈklaʊt]

counter-stroke noun
[UK: ˈkaʊn.tə(r) strəʊk] [US: ˈkaʊn.tər stroʊk]

cut noun
[UK: kʌt] [US: ˈkət]

dent noun
[UK: dent] [US: ˈdent]

dint noun
[UK: dɪnt] [US: ˈdɪnt]

dub noun
[UK: dʌb] [US: ˈdəb]

fib noun
[UK: fɪb] [US: fɪb]

hammering noun
[UK: ˈhæ.mər.ɪŋ] [US: ˈhæ.mər.ɪŋ]

hit noun
[UK: hɪt] [US: ˈhɪt]

jab noun
[UK: dʒæb] [US: ˈdʒæb]

jolt noun
[UK: dʒəʊlt] [US: dʒoʊlt]

kick noun
[UK: ˈkɪk] [US: ˈkɪk]

knock noun
[UK: nɒk] [US: ˈnɑːk]

lick noun
[UK: lɪk] [US: ˈlɪk]

milling noun
[UK: ˈmɪl.ɪŋ] [US: ˈmɪl.ɪŋ]

percussion noun
[UK: pəˈk.ʌʃ.n̩] [US: pərˈk.əʃ.n̩]

pounding noun
[UK: ˈpaʊnd.ɪŋ] [US: ˈpaʊnd.ɪŋ]

prod noun
[UK: prɒd] [US: ˈprɑːd]

pulse noun
[UK: pʌls] [US: ˈpəls]

punch noun
[UK: pʌntʃ] [US: ˈpəntʃ]

slap noun
[UK: slæp] [US: sˈlæp]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies