венгерский-английский словарь » áru meaning in английский

венгерскийанглийский
áru főnév

cargo◼◼◼ noun
[UK: ˈkɑː.ɡəʊ] [US: ˈkɑːrˌɡo.ʊ]

commodity◼◼◼ noun
[UK: kə.ˈmɒ.dɪ.ti] [US: kə.ˈmɑː.də.ti]

ware◼◼◼ noun
[UK: weə(r)] [US: ˈwer]

item◼◼◻ noun
[UK: ˈaɪ.təm] [US: ˈaɪ.təm]

merchandise◼◼◻ noun
[UK: ˈmɜː.tʃən.daɪz] [US: ˈmɝː.tʃən.ˌdaɪz]

product◼◼◻ noun
[UK: ˈprɒ.dʌkt] [US: ˈprɑː.dəkt]

bulkload noun
[UK: bˈʌlkləʊd] [US: bˈʌlkloʊd]

laid-up noun
[UK: leɪd ʌp] [US: ˈleɪd ʌp]

low-cost noun
[UK: ləʊ kɒst] [US: ˈloʊ ˈkɑːst]

merchadise noun
[UK: mˈɜːtʃədˌaɪz] [US: mˈɜːtʃədˌaɪz]

merchandize noun
[UK: mˈɜːtʃəndˌaɪz] [US: mˈɜːtʃəndˌaɪz]

trainful noun
[UK: ˈtreɪnf(ə)l ] [US: ˈtreɪnf(ə)l ]

áru, alapanyag

commodity[UK: kə.ˈmɒ.dɪ.ti] [US: kə.ˈmɑː.də.ti]
business

áru alakcseréje

conversion of commodities[UK: kən.ˈvɜːʃ.n̩ əv kə.ˈmɒ.dɪ.tɪz] [US: kən.ˈvɝː.ʒən əv kə.ˈmɑː.də.tiz]

áru eladását erőlteti

push[UK: pʊʃ] [US: ˈpʊʃ]

áru megrendelőkönyv

book of commissions[UK: bʊk əv kə.ˈmɪʃ.n̩z] [US: ˈbʊk əv kə.ˈmɪʃ.n̩z]

áru megérkezésekor fizetendő váltó

arrival draft[UK: ə.ˈraɪv.l̩ drɑːft] [US: ə.ˈraɪv.l̩ ˈdræft]

áru nagy forgási sebessége

rapid turnover of goods[UK: ˈræ.pɪd ˈtɜː.nəʊ.və(r) əv ɡʊdz] [US: ˈræ.pəd ˈtɜːno.ʊ.və(r) əv ˈɡʊdz]

áru és belső csomagolás súlya

legal weight[UK: ˈliːɡ.l̩ weɪt] [US: ˈliːɡ.l̩ ˈweɪt]

áru és közvetlen csomagolás súlya

legal weight[UK: ˈliːɡ.l̩ weɪt] [US: ˈliːɡ.l̩ ˈweɪt]

árualak főnév

commodity form noun
[UK: kə.ˈmɒ.dɪ.ti ˈfɔːm] [US: kə.ˈmɑː.də.ti ˈfɔːrm]

árualap főnév

commodity supply noun

áruba bocsájt főnév

commodification noun
[UK: kəmˌɒdɪfɪkˈeɪʃən] [US: kəmˌɑːdɪfɪkˈeɪʃən]

áruba bocsát ige

put up for sale◼◼◼[UK: ˈpʊt ʌp fɔː(r) seɪl] [US: ˈpʊt ʌp ˈfɔːr ˈseɪl]

market[UK: ˈmɑːkɪt] [US: ˈmɑːrkət]

prostitute[UK: ˈprɒ.stɪ.tjuːt] [US: ˈprɑː.stə.ˌtuːt]

sell (sold, sold) verb
[UK: sel səʊld səʊld] [US: ˈsel soʊld soʊld]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

áruba bocsát (gyűjtemény egy darabját) ige

deaccession verb

áruba bocsát (vmit) ige

put something up for sale verb
[UK: ˈpʊt ˈsʌm.θɪŋ ʌp fɔː(r) seɪl] [US: ˈpʊt ˈsʌm.θɪŋ ʌp ˈfɔːr ˈseɪl]

set something up for sale verb
[UK: set ˈsʌm.θɪŋ ʌp fɔː(r) seɪl] [US: ˈset ˈsʌm.θɪŋ ʌp ˈfɔːr ˈseɪl]

áruba bocsátás főnév

pitching noun
[UK: ˈpɪtʃ.ɪŋ] [US: ˈpɪtʃ.ɪŋ]

sale noun
[UK: seɪl] [US: ˈseɪl]

áruban fizet

truck[UK: trʌk] [US: ˈtrək]

áruban fizetés

truck[UK: trʌk] [US: ˈtrək]

árubehozatal főnév

import◼◼◼ noun
[UK: ɪm.ˈpɔːt] [US: ˌɪm.ˈpɔːrt]

importing◼◼◼ noun
[UK: ɪm.ˈpɔːt.ɪŋ] [US: ˌɪm.ˈpɔːrt.ɪŋ]

árubemutató főnév

display noun
[UK: dɪ.ˈspleɪ] [US: ˌdɪ.ˈspleɪ]

árubemutató terem

stock-room[UK: stɒk ruːm] [US: ˈstɑːk ˈruːm]

árubeszerző főnév

market-man noun
[UK: ˈmɑːkɪt mæn] [US: ˈmɑːrkət ˈmæn]

árubevallás főnév

declaration◼◼◼ noun
[UK: ˌde.klə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌde.klə.ˈreɪʃ.n̩]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies