английский-венгерский словарь »

washing означает в венгерский

английскийвенгерский
washing [washings] noun
[UK: ˈwɒʃ.ɪŋ]
[US: ˈwɑːʃ.ɪŋ]

mosó◼◼◼ főnév

mosás◼◼◼ főnév

kimosott ruha főnév

washing bear noun
[UK: ˈwɒʃ.ɪŋ beə(r)]
[US: ˈwɑːʃ.ɪŋ ˈber]

Mosómedve (Procyon lotor) főnév

washing line [UK: ˈwɒʃ.ɪŋ laɪn]
[US: ˈwɑːʃ.ɪŋ ˈlaɪn]

ruhaszárító kötél◼◼◼

washing machine [washing machines] noun
[UK: ˈwɒʃ.ɪŋ mə.ˈʃiːn]
[US: ˈwɑːʃ.ɪŋ mɪ.ˈʃiːn]

mosógép◼◼◼ főnév

washing machine repairman noun

mosógépszerelő◼◼◼ főnév

washing powder noun
[UK: ˈwɒʃ.ɪŋ ˈpaʊ.də(r)]
[US: ˈwɑːʃ.ɪŋ ˈpaʊ.dər]

mosópor◼◼◼ főnév

washing tank noun

mosó tartály főnév

washing up [UK: ˈwɒʃ.ɪŋ ʌp]
[US: ˈwɑːʃ.ɪŋ ʌp]

felmos◼◼◼ ige

elmosogatás főnév

washing water noun
[UK: ˈwɒʃ.ɪŋ ˈwɔː.tə(r)]
[US: ˈwɑːʃ.ɪŋ ˈwɒ.tər]

mosóvíz◼◼◼ főnév

washing-block [UK: ˈwɒʃ.ɪŋ ˈblɒk]
[US: ˈwɑːʃ.ɪŋ ˈblɑːk]

hullámos mosólap

rumpli főnév

washing-blue noun
[UK: ˈwɒʃ.ɪŋ bluː]
[US: ˈwɑːʃ.ɪŋ ˈbluː]

kékítő főnév

washing-board [UK: ˈwɒʃ.ɪŋ bɔːd]
[US: ˈwɑːʃ.ɪŋ ˈbɔːrd]

hullámos mosólap

rumpli főnév

washing-bottle noun
[UK: ˈwɒʃ.ɪŋ ˈbɒt.l̩]
[US: ˈwɑːʃ.ɪŋ ˈbɑːt.l̩]

mosópalack főnév

washing-crystals noun
[UK: ˈwɒʃ.ɪŋ ˈkrɪ.stl̩z]
[US: ˈwɑːʃ.ɪŋ ˈkrɪ.stl̩z]

kristályszóda főnév

mosószóda főnév

washing-day noun
[UK: ˈwɒʃ.ɪŋ deɪ]
[US: ˈwɑːʃ.ɪŋ ˈdeɪ]

mosási nap főnév

washing-glove noun
[UK: ˈwɒʃ.ɪŋ ɡlʌv]
[US: ˈwɑːʃ.ɪŋ ˈɡləv]

mosdókesztyű főnév

washing-machine noun
[UK: ˈwɒʃ.ɪŋ mə.ˈʃiːn]
[US: ˈwɑːʃ.ɪŋ mɪ.ˈʃiːn]

mosógép főnév

washing-out noun
[UK: ˈwɒʃ.ɪŋ ˈaʊt]
[US: ˈwɑːʃ.ɪŋ ˈaʊt]

eltávolítás főnév

kimosás főnév

washing-place noun
[UK: ˈwɒʃ.ɪŋ ˈpleɪs]
[US: ˈwɑːʃ.ɪŋ ˈpleɪs]

mosóhely főnév

washing-soda noun
[UK: ˈwɒʃ.ɪŋ ˈsəʊ.də]
[US: ˈwɑːʃ.ɪŋ ˈsoʊ.də]

kristályszóda főnév

mosószóda főnév

washing-tower noun
[UK: ˈwɒʃ.ɪŋ ˈtaʊə(r)]
[US: ˈwɑːʃ.ɪŋ ˈtaʊər]

mosótorony főnév

washing-up noun
[UK: ˈwɒʃ.ɪŋ ʌp]
[US: ˈwɑːʃ.ɪŋ ʌp]

mosogatás◼◼◼ főnév

washing-up bowl noun
[UK: ˈwɒʃ.ɪŋ ʌp bəʊl]
[US: ˈwɑːʃ.ɪŋ ʌp boʊl]

mosogató főnév
GB

washing-up liquid noun
[UK: ˈwɒʃ.ɪŋ ʌp ˈlɪ.kwɪd]
[US: ˈwɑːʃ.ɪŋ ʌp ˈlɪ.kwəd]

mosogatószer főnév

Washington [Washingtons] noun
[UK: ˈwɒ.ʃɪŋ.tən]
[US: ˈwɑː.ʃɪŋ.tən]

Washington◼◼◼ főnév

Washingtonian [Washingtonians] noun
[UK: ˌwɑː.ʃɪŋ.ˈtəʊ.niən]
[US: ˌwɑː.ʃɪŋˈto.ʊ.niən]

washingtoni◼◼◼ főnév

act of hair washing noun
[UK: ækt əv heə(r) ˈwɒʃ.ɪŋ]
[US: ˈækt əv ˈher ˈwɑːʃ.ɪŋ]

hajmosás főnév

basin (bowl for washing) [basins] noun
[UK: ˈbeɪs.n̩]
[US: ˈbeɪs.n̩]

kagyló (mosdó)◼◼◼ főnév

brain-washing noun
[UK: breɪn ˈwɒʃ.ɪŋ]
[US: ˈbreɪn ˈwɑːʃ.ɪŋ]

agymosás főnév

brainwashing noun
[UK: ˈbreɪn.wɒʃ.ɪŋ]
[US: ˈbreɪˌn.wɑːʃ.ɪŋ]

agymosás (átv)◼◼◼ főnév

átnevelés főnév

ideológiai átnevelés főnév

12

You can find it in:

английскийвенгерский