английский-венгерский словарь » something meaning in венгерский

английскийвенгерский
something [UK: ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈsʌm.θɪŋ]

valami◼◼◼ főnév

valamivel◼◼◻

borzasztóan◼◻◻ melléknév

meglehetősen◼◻◻ határozószó

némileg◼◻◻ határozószó

olyasvalami◼◻◻ főnév

szörnyen◼◻◻ határozószó

bizonyos fokig

bizonyos mértékben

egy kicsit

egy kissé

something after the modern style [UK: ˈsʌm.θɪŋ ˈɑːf.tə(r) ðə ˈmɒd.n̩ staɪl]
[US: ˈsʌm.θɪŋ ˈæf.tər ðə ˈmɑː.dərn ˈstaɪl]

egy kissé modern stílusban

something begins to ache verb

beleáll ige

something begins to hurt verb

beleáll ige

something crosses my mind [UK: ˈsʌm.θɪŋ ˈkrɒ.sɪz maɪ maɪnd]
[US: ˈsʌm.θɪŋ ˈkrɒ.səz ˈmaɪ ˈmaɪnd]

valami eszembe jut

something dreadful has happened [UK: ˈsʌm.θɪŋ ˈdred.fəl hæz ˈhæ.pənd]
[US: ˈsʌm.θɪŋ ˈdred.fəl ˈhæz ˈhæ.pənd]

valami borzasztó dolog történt

Something education-related (in compounds) noun
[UK: ˈsʌm.θɪŋ ˌe.dʒʊˈk.eɪʃ.n̩ rɪ.ˈleɪ.tɪd]
[US: ˈsʌm.θɪŋ ˌe.dʒəˈk.eɪʃ.n̩ rə.ˈleɪ.təd]

tan főnév

something else [UK: ˈsʌm.θɪŋ els]
[US: ˈsʌm.θɪŋ ˈels]

más◼◼◼ főnév

valami más◼◼◼

másvalami

something for one's bottom drawer [UK: ˈsʌm.θɪŋ fɔː(r) wʌnz ˈbɒ.təm drɔː(r)]
[US: ˈsʌm.θɪŋ ˈfɔːr wʌnz ˈbɑː.təm ˈdrɔːr]

kelengyére való

something for the teeth [UK: ˈsʌm.θɪŋ fɔː(r) ðə tiːθ]
[US: ˈsʌm.θɪŋ ˈfɔːr ðə ˈtiːθ]

valami ennivaló

valami harapnivaló

something has been proposed to that [UK: ˈsʌm.θɪŋ hæz biːn prə.ˈpəʊzd tuː ðæt]
[US: ˈsʌm.θɪŋ ˈhæz ˈbɪn prəˈpoʊzd ˈtuː ˈðæt]

vmit indítványoztak, hogy …

something has put that out of my head [UK: ˈsʌm.θɪŋ hæz ˈpʊt ðæt ˈaʊt əv maɪ hed]
[US: ˈsʌm.θɪŋ ˈhæz ˈpʊt ˈðæt ˈaʊt əv ˈmaɪ ˈhed]

elfeledkeztem erről (vm) miatt

elfeledkeztem erről valami miatt

something has turned his brain [UK: ˈsʌm.θɪŋ hæz tɜːnd hɪz breɪn]
[US: ˈsʌm.θɪŋ ˈhæz ˈtɝːnd ˈhɪz ˈbreɪn]

elkapatta valami

fejébe szállt a dicsőség

something in one's mind [UK: ˈsʌm.θɪŋ ɪn wʌnz maɪnd]
[US: ˈsʌm.θɪŋ ɪn wʌnz ˈmaɪnd]

valamit forgat az agyában

something in the shape of [UK: ˈsʌm.θɪŋ ɪn ðə ʃeɪp əv]
[US: ˈsʌm.θɪŋ ɪn ðə ˈʃeɪp əv]

valami fajta

valami féle

vm fajta

vm féle

something inexplicable [UK: ˈsʌm.θɪŋ ˌɪ.nɪk.ˈsplɪk.əb.l̩]
[US: ˈsʌm.θɪŋ ˌɪ.nək.ˈsplɪ.səb.l̩]

valami megmagyarázhatatlan◼◼◼

valami megmagyarázhatatlan dolog

something is a great surprise [UK: ˈsʌm.θɪŋ ɪz ə ˈɡreɪt sə.ˈpraɪz]
[US: ˈsʌm.θɪŋ ˈɪz ə ˈɡreɪt sər.ˈpraɪz]

valami elég nagy meglepetés

something is fishy about somebody [UK: ˈsʌm.θɪŋ ɪz ˈfɪ.ʃi ə.ˈbaʊt ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈsʌm.θɪŋ ˈɪz ˈfɪ.ʃi ə.ˈbaʊt ˈsʌm.ˌbɑː.di]

valami bűzlik vk felől

something is not a great surprise [UK: ˈsʌm.θɪŋ ɪz nɒt ə ˈɡreɪt sə.ˈpraɪz]
[US: ˈsʌm.θɪŋ ˈɪz ˈnɑːt ə ˈɡreɪt sər.ˈpraɪz]

valami nem elég nagy meglepetés

something is not a must though [UK: ˈsʌm.θɪŋ ɪz nɒt ə mʌst ðəʊ]
[US: ˈsʌm.θɪŋ ˈɪz ˈnɑːt ə ˈməst ˈðoʊ]

vmi még nem muszáj, hogy legyen

vmi még nem szükséges

12

You can find it in:

английскийвенгерский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies