английский-венгерский словарь » soluble meaning in венгерский

английскийвенгерский
soluble [UK: ˈsɒ.ljʊb.l̩]
[US: ˈsɑː.ljəb.l̩]

oldható◼◼◼ melléknév

oldódó◼◼◼ melléknév

feloldható melléknév

megfejthető melléknév

megoldható melléknév

szolubilis

soluble glass noun
[UK: ˈsɒ.ljʊb.l̩ ˈɡlɑːs]
[US: ˈsɑː.ljəb.l̩ ˈɡlæs]

vízüveg főnév

solubleness noun
[UK: ˈsɒljʊblnəs ]
[US: ˈsɑljəbəlnəs ]

oldhatóság főnév

dissoluble adjective
[UK: dɪ.ˈsɒ.ljʊb.l̩]
[US: dɪ.ˈsɒ.ljʊb.l̩]

oldódó melléknév

fat-soluble adjective
[UK: fæt ˈsɒ.ljʊb.l̩]
[US: ˈfæt ˈsɑː.ljəb.l̩]

olajban oldódó (vitamin) (liposolubilis) melléknév

zsírban oldódó (vitamin) (liposolubilis) melléknév

indissoluble adjective
[UK: ˌɪn.dɪ.ˈsɒ.ljʊb.l̩]
[US: ˌɪn.dɪ.ˈsɒ.ljʊb.l̩]

felbonthatatlan◼◼◼ melléknév

oldhatatlan (folyadékban)◼◼◼ melléknév

tartós melléknév

insoluble adjective
[UK: ɪn.ˈsɒ.ljʊb.l̩]
[US: ˌɪn.ˈsɑː.ljəb.l̩]

oldhatatlan (átv)◼◼◼ melléknév

megoldhatatlan◼◼◻ melléknév

megfejthetetlen◼◻◻ melléknév

insoluble problem [UK: ɪn.ˈsɒ.ljʊb.l̩ ˈprɒ.bləm]
[US: ˌɪn.ˈsɑː.ljəb.l̩ ˈprɑː.bləm]

megoldhatatlan probléma

liposoluble adjective
[UK: lˈɪpəsˌɒlʌbəl]
[US: lˈɪpəsˌɑːlʌbəl]

zsírban oldható (liposolubilis) melléknév

zsírban oldódó (liposolubilis) melléknév

resoluble adjective

megoldható (probléma)◼◼◼ melléknév

spirit-soluble [UK: ˈspɪ.rɪt ˈsɒ.ljʊb.l̩]
[US: ˈspɪ.rət ˈsɑː.ljəb.l̩]

szeszben oldódó

water-soluble [UK: ˈwɔː.tə(r) ˈsɒ.ljʊb.l̩]
[US: ˈwɒ.tər ˈsɑː.ljəb.l̩]

vízben oldható◼◼◼ melléknév

vízben oldódó

You can find it in:

английскийвенгерский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies