английский-венгерский словарь » reputation meaning in венгерский

английскийвенгерский
reputation noun
[UK: ˌre.pjʊ.ˈteɪʃ.n̩]
[US: ˌre.pjə.ˈteɪʃ.n̩]

hír◼◼◼ főnév

hírnév◼◼◼ főnév

becsület◼◻◻ főnév

elismertség◼◻◻ főnév

reputáció◼◻◻ főnév

tisztelet◼◻◻ főnév

jó hír főnév

reputation is at stake [UK: ˌre.pjʊ.ˈteɪʃ.n̩ ɪz ət steɪk]
[US: ˌre.pjə.ˈteɪʃ.n̩ ˈɪz ət ˈsteɪk]

a hírnév forog kockán (átv)

a jó hír forog kockán (átv)

blow upon somebody's reputation [UK: bləʊ ə.ˈpɒn ˈsəm.ˌbɑː.di ˌre.pjʊ.ˈteɪʃ.n̩]
[US: ˈbloʊ ə.ˈpɑːn ˈsəm.ˌbɑː.di ˌre.pjə.ˈteɪʃ.n̩]

foltot ejt vk hírnevén

bubble reputation [UK: ˈbʌb.l̩ ˌre.pjʊ.ˈteɪʃ.n̩]
[US: ˈbʌb.l̩ ˌre.pjə.ˈteɪʃ.n̩]

hívságos hírnév

cracked reputation [UK: krækt ˌre.pjʊ.ˈteɪʃ.n̩]
[US: ˈkrækt ˌre.pjə.ˈteɪʃ.n̩]

kétes hírnév

detract from somebody's reputation [UK: dɪ.ˈtrækt frəm ˈsəm.ˌbɑː.di ˌre.pjʊ.ˈteɪʃ.n̩]
[US: də.ˈtrækt frəm ˈsəm.ˌbɑː.di ˌre.pjə.ˈteɪʃ.n̩]

árt vk hírnevének

rontja vk hírnevét

detractive reputation [UK: dɪ.ˈtræk.tɪv ˌre.pjʊ.ˈteɪʃ.n̩]
[US: dɪ.ˈtræk.tɪv ˌre.pjə.ˈteɪʃ.n̩]

vk érdemeit csökkentő

have a reputation below one's desert [UK: həv ə ˌre.pjʊ.ˈteɪʃ.n̩ bɪ.ˈləʊ wʌnz ˈdez.ət]
[US: həv ə ˌre.pjə.ˈteɪʃ.n̩ bəˈlo.ʊ wʌnz ˈdez.r̩t]

hírneve alulmarad érdemeinek

his reputation as a lawyer is committed [UK: hɪz ˌre.pjʊ.ˈteɪʃ.n̩ əz ə ˈlɔː.jə(r) ɪz kə.ˈmɪ.tɪd]
[US: ˈhɪz ˌre.pjə.ˈteɪʃ.n̩ ˈæz ə ˈlɔɪər ˈɪz kə.ˈmɪ.təd]

ügyvédi hírneve forog kockán

ügyvédi hírnevéről van szó

infamous (having a bad reputation) [UK: ˈɪn.fə.məs]
[US: ˈɪn.fə.məs]

hírhedt◼◼◼ melléknév

rossz hírű

international reputation noun
[UK: ˌɪnt.ə.ˈnæʃ.n̩.əl ˌre.pjʊ.ˈteɪʃ.n̩]
[US: ˌɪnt.r̩.ˈnæʃ.n̩.əl ˌre.pjə.ˈteɪʃ.n̩]

világhír főnév

naked as regards reputation [UK: ˈneɪkɪd əz rɪ.ˈɡɑːdz ˌre.pjʊ.ˈteɪʃ.n̩]
[US: ˈneɪkəd ˈæz rɪ.ˈɡɑːrdz ˌre.pjə.ˈteɪʃ.n̩]

jóhírétől megfosztva

of bad reputation [UK: əv bæd ˌre.pjʊ.ˈteɪʃ.n̩]
[US: əv ˈbæd ˌre.pjə.ˈteɪʃ.n̩]

rossz hírű

one's reputation falls far below his desert [UK: wʌnz ˌre.pjʊ.ˈteɪʃ.n̩ fɔːlz ˈfɑː(r) bɪ.ˈləʊ hɪz ˈdez.ət]
[US: wʌnz ˌre.pjə.ˈteɪʃ.n̩ ˈfɒlz ˈfɑːr bəˈlo.ʊ ˈhɪz ˈdez.r̩t]

hírneve messze elmarad érdemeitől

somebody built up a bad reputation for himself herself [UK: ˈsʌm.bə.di bɪlt ʌp ə bæd ˌre.pjʊ.ˈteɪʃ.n̩ fɔː(r) hɪm.ˈself hɜː.ˈself]
[US: ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈbɪlt ʌp ə ˈbæd ˌre.pjə.ˈteɪʃ.n̩ ˈfɔːr ˌhɪm.ˈself hər.ˈself]

rossz hírnévre tett szert

undamaged reputation [UK: ʌn.ˈdæ.mɪdʒd ˌre.pjʊ.ˈteɪʃ.n̩]
[US: ˌən.ˈdæ.mədʒd ˌre.pjə.ˈteɪʃ.n̩]

feddhetetlen hírnév

You can find it in:

английскийвенгерский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies