английский-венгерский словарь » refer meaning in венгерский

английскийвенгерский
refer to a fact [UK: rɪ.ˈfɜː(r) tuː ə fækt]
[US: rə.ˈfɝː ˈtuː ə ˈfækt]

tényre hivatkozik

tényre utal

tényt említ

tényt felhoz

tényt megemlít

refer to a source [UK: rɪ.ˈfɜː(r) tuː ə sɔːs]
[US: rə.ˈfɝː ˈtuː ə ˈsɔːrs]

egy forrásra hivatkozik

refer to an authority [UK: rɪ.ˈfɜː(r) tuː ən ɔː.ˈθɒ.rə.ti]
[US: rə.ˈfɝː ˈtuː ˈæn ə.ˈθɔː.rə.ti]

hatósághoz fordul

refer (to sg) verb

apellál ige

refer to something [UK: rɪ.ˈfɜː(r) tuː ˈsʌm.θɪŋ]
[US: rə.ˈfɝː ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

céloz (vmre)

hivatkozik (vmre)

utal (vmre)

referable adjective
[UK: rɪ.ˈfɜː.rəb.l̩]
[US: rɪ.ˈfɝː.rəb.l̩]

besorolható melléknév

összefüggésbe hozható melléknév

összekapcsolható melléknév

vmnek tulajdonítható melléknév

vmre vonatkozó melléknév

referee verb
[UK: ˌre.fə.ˈriː]
[US: ˌre.fə.ˈriː]

bíró◼◼◼ főnév

játékvezető◼◼◻ főnév

bíráskodik◼◻◻ ige

vezet (mérkőzést)◼◻◻ ige

döntőbíró főnév

mérkőzést vezet

vezet mérkőzést ige

referee the match [UK: ˌre.fə.ˈriː ðə mætʃ]
[US: ˌre.fə.ˈriː ðə ˈmætʃ]

vezeti a mérkőzést

referees [UK: ˌre.fə.ˈriːz]
[US: ˌre.fə.ˈriːz]

ajánlók

reference noun
[UK: ˈre.frəns]
[US: ˈre.fə.rəns]

hivatkozás◼◼◼ főnév

referencia◼◼◼ főnév

kapcsolat◼◼◻ főnév

tájékoztatás◼◼◻ főnév

utalás (vk elé)◼◼◻ főnév

vonatkozás◼◼◻ főnév

ajánlás◼◻◻ főnév

ajánlólevél◼◻◻ főnév

célzás◼◻◻ főnév

felvilágosítás◼◻◻ főnév

reference book noun
[UK: ˈre.frəns bʊk]
[US: ˈre.fə.rəns ˈbʊk]

kézikönyv főnév

segédkönyv főnév

reference electrode [UK: ˈre.frəns ɪ.ˈlek.trəʊd]
[US: ˈre.fə.rəns ɪ.ˈlektroʊd]

összehasonlító elektród

reference letter noun

referencia levél főnév

reference library noun
[UK: ˈre.frəns ˈlaɪ.brər.i]
[US: ˈre.fə.rəns ˈlaɪb.rer.i]

kézikönyvtár főnév

123

You can find it in:

английскийвенгерский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies