английский-венгерский словарь »

pretension означает в венгерский

английскийвенгерский
pretension noun
[UK: prɪ.ˈten.ʃn̩]
[US: pri.ˈten.ʃn̩]

önhittség◼◼◼ főnév

igény (jogé)◼◼◻ főnév

jogigény◼◻◻ főnév

nagyravágyás◼◻◻ főnév

elbizakodottság◼◻◻ főnév

kifogás◼◻◻ főnév

követelés◼◻◻ főnév

ürügy◼◻◻ főnév

man of no pretension [UK: mæn əv nəʊ prɪ.ˈten.ʃn̩]
[US: ˈmæn əv ˈnoʊ pri.ˈten.ʃn̩]

igénytelen ember

szerény ember

set up ridiculous pretensions [UK: set ʌp rɪ.ˈdɪ.kjʊ.ləs prɪ.ˈten.ʃn̩z]
[US: ˈset ʌp rə.ˈdɪ.kjə.ləs prə.ˈten.ʃn̩z]

nevetséges követelésekkel lép fel

You can find it in:

английскийвенгерский