английский-венгерский словарь »

make up the even money означает в венгерский

английскийвенгерский
make up the even money [UK: ˈmeɪk ʌp ðə ˈiːv.n̩ ˈmʌ.ni]
[US: ˈmeɪk ʌp ðə ˈiːv.n̩ ˈmʌ.ni]

kikerekíti az összeget

You can find it in:

английскийвенгерский