английский-венгерский словарь »

i wouldn't say no to a glass of beer означает в венгерский

английскийвенгерский
I wouldn't say no to a glass of beer [UK: ˈaɪ ˈwʊdnt ˈseɪ nəʊ tuː ə ˈɡlɑːs əv bɪə(r)]
[US: ˈaɪ ˈwʊ.dənt ˈseɪ ˈnoʊ ˈtuː ə ˈɡlæs əv ˈbɪr]

szívesen meginnék egy pohár sört

You can find it in:

английскийвенгерский