английский-венгерский словарь » honourable meaning in венгерский

английскийвенгерский
honourable adjective
[UK: ˈɒ.nə.rəb.l̩]
[US: ˈɒ.nə.rəb.l̩]

becsületes◼◼◼ melléknév
GB

tiszteletreméltó◼◼◼ melléknév
GB

tisztes◼◼◼ melléknév
GB

tisztességes◼◼◼ melléknév
GB

előkelő◼◼◻ melléknév
GB

megtisztelő◼◼◻ melléknév
GB

dicséretes◼◻◻ melléknév
GB

dicső◼◻◻ melléknév
GB

dicsőséges◼◻◻ melléknév
GB

kitüntető◼◻◻ melléknév
GB

becsületére váló melléknév
GB

becsületet szerző melléknév
GB

dicséretre méltó melléknév
GB

dicsőséget hozó melléknév
GB

tiszteletet érdemlő melléknév
GB

tiszteletre méltó melléknév
GB

honourable duty [UK: ˈɒ.nə.rəb.l̩ ˈdjuː.ti]
[US: ˈɒ.nə.rəb.l̩ ˈduː.ti]

megtisztelő kötelességGB

honourable man [UK: ˈɒ.nə.rəb.l̩ mæn]
[US: ˈɒ.nə.rəb.l̩ ˈmæn]

becsületes emberGB

tisztességes emberGB

honourable mention noun
[UK: ˈɒ.nə.rəb.l̩ ˈmen.ʃn̩]
[US: ˈɒ.nə.rəb.l̩ ˈmen.ʃn̩]

dicséret főnév
GB

elismerés főnév
GB

honourable wounds [UK: ˈɒ.nə.rəb.l̩ wuːndz]
[US: ˈɒ.nə.rəb.l̩ ˈwuːndz]

dicsőséges sebhelyekGB

bear an honourable mind [UK: beə(r) ən ˈɒ.nə.rəb.l̩ maɪnd]
[US: ˈber ˈæn ˈɒ.nə.rəb.l̩ ˈmaɪnd]

becsületes szándékai vannak

tisztességes szándékai vannak

dishonourable adjective
[UK: dɪs.ˈɒ.nə.rəb.l̩]
[US: dɪs.ˈɒ.nə.rəb.l̩]

tisztességtelen◼◼◼ melléknév
GB

becstelen◼◼◻ melléknév
GB

gyalázatos◼◼◻ melléknév
GB

hon (honourable) [UK: ˈɒ.nə.rəb.l̩]
[US: ˈɒ.nə.rəb.l̩]

tiszteletre méltó

most honourable adjective
[UK: məʊst ˈɒ.nə.rəb.l̩]
[US: moʊst ˈɒ.nə.rəb.l̩]

rendkívül tiszteletre méltó melléknév

my Honourable friend [UK: maɪ ˈɒ.nə.rəb.l̩ ˈfrend]
[US: ˈmaɪ ˈɒ.nə.rəb.l̩ ˈfrend]

tisztelt képviselőtársam

my honourable friend [UK: maɪ ˈɒ.nə.rəb.l̩ ˈfrend]
[US: ˈmaɪ ˈɒ.nə.rəb.l̩ ˈfrend]

képviselőtársam

right honourable adjective
[UK: raɪt ˈɒ.nə.rəb.l̩]
[US: ˈraɪt ˈɒ.nə.rəb.l̩]

kegyelmes melléknév

méltóságos melléknév

such sentiments are entirely honourable to you [UK: sʌtʃ ˈsen.tɪ.mənts ə(r) ɪn.ˈtaɪə.li ˈɒ.nə.rəb.l̩ tuː juː]
[US: ˈsətʃ ˈsen.tə.mənts ˈɑːr en.ˈtaɪər.li ˈɒ.nə.rəb.l̩ ˈtuː ˈjuː]

az ilyen érzelmek csak becsületedre válnakGB

the most honourable [UK: ðə məʊst ˈɒ.nə.rəb.l̩]
[US: ðə moʊst ˈɒ.nə.rəb.l̩]

a rendkívül tiszteletre méltó

You can find it in:

английскийвенгерский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies