английский-венгерский словарь » funny meaning in венгерский

английскийвенгерский
funny adjective
[UK: ˈfʌ.ni]
[US: ˈfʌ.ni]

bizarr melléknév

furcsa melléknév

komikus melléknév

könnyű csónak főnév

különös melléknév

mókás melléknév

mulatságos melléknév

nem mindennapi

szórakoztató melléknév

tréfás melléknév

vicces melléknév

funny business biz noun

csalás főnév

funny enough [UK: ˈfʌ.ni ɪ.ˈnʌf]
[US: ˈfʌ.ni ə.ˈnəf]

elég furcsa

elég különös

furán

furcsa módon

funny farm noun
[UK: ˈfʌ.ni fɑːm]
[US: ˈfʌ.ni ˈfɑːrm]

diliház főnév

funny man noun
[UK: ˈfʌ.ni mæn]
[US: ˈfʌ.ni ˈmæn]

bohóc főnév

komikus főnév

funny-bone (crazy bone) [UK: ˈfʌ.ni bəʊn]
[US: ˈfʌ.ni ˈboʊn]

villanyozó ín (nervus ulnaris megütésekor érzett fájdalom)

funny-looking adjective

vicces kinézetű melléknév

funny-tempered [UK: ˈfʌ.ni ˈtem.pəd]
[US: ˈfʌ.ni ˈtem.pərd]

furcsa melléknév

különös melléknév

nehéz természetű

funnyman noun
[UK: ˈfʌnɪmæn]
[US: ˈfʌnɪmæn]

bohóc főnév

komikus főnév

come over funny [UK: kʌm ˈəʊv.ə(r) ˈfʌ.ni]
[US: ˈkəm ˈoʊv.r̩ ˈfʌ.ni]

kezdi magát rosszul érezni

damned funny [UK: dæmd ˈfʌ.ni]
[US: ˈdæmd ˈfʌ.ni]

rém vicces

devastatingly funny [UK: devasta.tin.ɡlei ˈfʌ.ni]
[US: ˈde.və.ˌste.tɪŋ.li ˈfʌ.ni]

iszonyúan mulatságos

how funny [UK: ˈhaʊ ˈfʌ.ni]
[US: ˈhaʊ ˈfʌ.ni]

milyen vicces

I feel funny [UK: ˈaɪ fiːl ˈfʌ.ni]
[US: ˈaɪ ˈfiːl ˈfʌ.ni]

furcsán érzem magam

különösen érzem magam

nem jól érzem magam

killing funny [UK: ˈkɪl.ɪŋ ˈfʌ.ni]
[US: ˈkɪl.ɪŋ ˈfʌ.ni]

halálosan mulatságos

iszonyúan mulatságos

pokolian mulatságos

No funny business! [UK: nəʊ ˈfʌ.ni ˈbɪz.nəs]
[US: ˈnoʊ ˈfʌ.ni ˈbɪz.nəs]

Ez nem vicces!

Ne tréfáljon!

That's funny! [UK: ðæts ˈfʌ.ni]
[US: ðæts ˈfʌ.ni]

Ez vicces!

there's something funny about it [UK: ðeəz ˈsʌm.θɪŋ ˈfʌ.ni ə.ˈbaʊt ɪt]
[US: ˈðerz ˈsʌm.θɪŋ ˈfʌ.ni ə.ˈbaʊt ˈɪt]

nem egészen egyenes ügy ez (átv)

12

You can find it in:

английскийвенгерский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies