английский-венгерский словарь » dud meaning in венгерский

английскийвенгерский
dud [UK: dʌd]
[US: ˈdəd]

befulladt lövedék főnév

élhetetlen melléknév

élhetetlen ember főnév

értéktelen melléknév

fedezetlen melléknév

fel nem robbant bomba főnév

fel nem robbant gránát főnév

fel nem robbant lövedék főnév

hamis pénz főnév

haszontalan melléknév

magoló diák főnév

ócska melléknév

rongyos melléknév

rossz (nem működik jól) főnév

tehetetlen melléknév

tehetetlen ember főnév

tehetségtelen (ember) főnév

tehetségtelen ember főnév

ügyetlen melléknév

ügyetlen ember főnév

vacak melléknév

dud cheque [UK: dʌd tʃek]
[US: ˈdəd ˈtʃek]

fedezetlen csekk

dud note [UK: dʌd nəʊt]
[US: ˈdəd noʊt]

hamis bankjegy

dud shell [UK: dʌd ʃel]
[US: ˈdəd ˈʃel]

befulladt lövedék (átv)

fel nem robbant bomba

fel nem robbant gránát

dud speculation [UK: dʌd ˌspe.kjʊ.ˈleɪʃ.n̩]
[US: ˈdəd ˌspe.kjə.ˈleɪʃ.n̩]

rosszul sikerült spekuláció

dud stock [UK: dʌd stɒk]
[US: ˈdəd ˈstɑːk]

eladhatatlan áru

duddy [UK: ˈdə.di]
[US: ˈdə.di]

lerongyolódott melléknév

rongyos főnév
skót

dude noun
[UK: djuːd]
[US: ˈduːd]

haver◼◼◼ főnév

csávó◼◻◻ főnév

jampec◼◻◻ főnév

piperkőc◼◻◻ főnév

arszlán főnév

divatbáb főnév

előkelő főnév

előkelősködő főnév

farmon nyaraló városi (ember) főnév

felvágó főnév

12

You can find it in:

английскийвенгерский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies