английский-венгерский словарь » crusher meaning in венгерский

английскийвенгерский
crusher noun
[UK: ˈkrʌ.ʃə(r)]
[US: ˈkrʌ.ʃər]

zúzógép◼◼◼ főnév

csapás◼◼◻ főnév

törőgép◼◼◻ főnév

előtörőgép főnév

őrlőgép főnév

crusher-gauge noun
[UK: ˈkrʌ.ʃə(r) ɡeɪdʒ]
[US: ˈkrʌ.ʃər ˈɡeɪdʒ]

dinamométer főnév

beetle-crusher noun
[UK: bˈetəlkrˈʌʃə]
[US: bˈeɾəlkrˈʌʃɚ]

bakancs főnév

bell-crusher noun
[UK: bel ˈkrʌ.ʃə(r)]
[US: ˈbel ˈkrʌ.ʃər]

harangmalom főnév

bettle-crusher [UK: bˈetəlkrˈʌʃə]
[US: bˈeɾəlkrˈʌʃɚ]

nagy cipő

nagy láb

zsaru főnév

bone-crusher noun
[UK: bəʊn ˈkrʌ.ʃə(r)]
[US: ˈboʊn ˈkrʌ.ʃər]

csonttörő főnév

chip-crusher noun
[UK: tʃɪp ˈkrʌ.ʃə(r)]
[US: ˈtʃɪp ˈkrʌ.ʃər]

zúzógép (papírgyári) főnév

clod-crusher [UK: klɒd ˈkrʌ.ʃə(r)]
[US: ˈklɑːd ˈkrʌ.ʃər]

borona főnév

boronáló dolgozó

porhanyító melléknév

rögtörő főnév

rögzúzó henger

his answer was a crusher [UK: hɪz ˈɑːn.sə(r) wɒz ə ˈkrʌ.ʃə(r)]
[US: ˈhɪz ˈæn.sər wəz ə ˈkrʌ.ʃər]

válasza lesújtó volt

jaw-crusher [UK: dʒɔː ˈkrʌ.ʃə(r)]
[US: ˈdʒɒ ˈkrʌ.ʃər]

pofás törőműsz

stone-crusher [UK: stəʊn ˈkrʌ.ʃə(r)]
[US: ˈstoʊn ˈkrʌ.ʃər]

kőtörő kalapács

You can find it in:

английскийвенгерский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies