английский-венгерский словарь »

compliment somebody with one's tongue in one's cheek означает в венгерский

английскийвенгерский
compliment somebody with one's tongue in one's cheek [UK: ˈkɒm.plɪ.ment ˈsʌm.bə.di wɪð wʌnz tʌŋ ɪn wʌnz tʃiːk]
[US: ˈkɑːm.plə.ment ˈsʌm.ˌbɑː.di wɪθ wʌnz ˈtəŋ ɪn wʌnz ˈtʃiːk]

gúnyos bókot mond vknek

kétélű bókot mond vknek

You can find it in:

английскийвенгерский