английский-венгерский словарь » be infirm of purpose meaning in венгерский

английскийвенгерский
be infirm of purpose [UK: bi ɪn.ˈfɜːm əv ˈpɜː.pəs]
[US: bi ˌɪn.ˈfɝːm əv ˈpɝː.pəs]

szándékaiban habozó

szándékaiban határozatlan

szándékaiban ingadozó

szándékaiban tétovázó

You can find it in:

английскийвенгерский