английский-венгерский словарь » attack meaning in венгерский

английскийвенгерский
attack noun
[UK: ə.ˈtæk]
[US: ə.ˈtæk]

attak főnév

csapás főnév

elhasználódás főnév

fogás főnév

kimarás főnév

kimaródás, korrózió, rongáló hatás kezdete főnév

korrózió főnév

légitámadás főnév

lerohan ige

maratás főnév

megtámad ige

megtámadás főnév

nekiesik ige

nekimegy ige

rárohan ige

roham főnév

támad ige

támadás főnév

támadóharc főnév

attack assail verb
[UK: ə.ˈtæk ə.ˈseɪl]
[US: ə.ˈtæk ə.ˈseɪl]

támad ige

attack bomber adjective
[UK: ə.ˈtæk ˈbɒ.mə(r)]
[US: ə.ˈtæk ˈbɑː.mər]

csatabombázó melléknév

attack by land and sea [UK: ə.ˈtæk baɪ lænd ənd siː]
[US: ə.ˈtæk baɪ ˈlænd ænd ˈsiː]

szárazföldről és tengerről egyszerre támad

attack by rushes [UK: ə.ˈtæk baɪ ˈrʌ.ʃɪz]
[US: ə.ˈtæk baɪ ˈrʌ.ʃəz]

támadás szökelléssel történő előremozgással

attack carrier noun
[UK: ə.ˈtæk ˈkæ.rɪə(r)]
[US: ə.ˈtæk ˈkæ.riər]

repülőgép-anyahajó főnév

attack of gout noun

köszvényroham főnév

attack of spasms noun

görcsroham főnév

Attack on Pearl Harbor [UK: ə.ˈtæk ɒn pɜːl ˈhɑː.bə(r)]
[US: ə.ˈtæk ɑːn ˈpɝːl ˈhɑːr.bər]

Pearl Harbor-i csata

attackable adjective
[UK: ə.ˈtækəbl]
[US: ə.ˈtækəbl]

megtámadható melléknév

attacked

megtámadott melléknévi igenév

támadták

attacked by shark noun

cápatámadás főnév

attacker noun
[UK: ə.ˈtæk.ə(r)]
[US: ə.ˈtæk.r̩]

agresszor főnév

támadó főnév

attacking noun
[UK: ə.ˈtæk.ɪŋ]
[US: ə.ˈtæk.ɪŋ]

támadó főnév

air attack noun
[UK: eə(r) ə.ˈtæk]
[US: ˈer ə.ˈtæk]

légitámadás főnév

air-attack noun
[UK: eə(r) ə.ˈtæk]
[US: ˈer ə.ˈtæk]

légitámadás főnév

an attack of armour [UK: ən ə.ˈtæk əv ˈɑː.mə(r)]
[US: ˈæn ə.ˈtæk əv ˈɑːr.mər]

páncélos roham

páncélos támadás

an attack of fever noun
[UK: ən ə.ˈtæk əv ˈfiː.və(r)]
[US: ˈæn ə.ˈtæk əv ˈfiː.vər]

lázroham főnév

angle of attack noun
[UK: ˈæŋ.ɡl̩ əv ə.ˈtæk]
[US: ˈæŋ.ɡl̩ əv ə.ˈtæk]

állásszög főnév

12

You can find it in:

английскийвенгерский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies