английский-венгерский словарь »

an old dog will learn no tricks означает в венгерский

английскийвенгерский
an old dog will learn no tricks [UK: ən əʊld dɒɡ wɪl lɜːn nəʊ trɪks]
[US: ˈæn oʊld ˈdɔːɡ wɪl ˈlɝːn ˈnoʊ ˈtrɪks]

késő az agg ebet táncra oktatni

You can find it in:

английскийвенгерский