Ungarsk-engelsk ordbok » nyersanyag betyr engelsk

UngarskEngelsk
nyersanyag főnév

raw material◼◼◼ noun
[UK: rɔː mə.ˈtɪə.rɪəl] [US: ˈrɑː mə.ˈtɪ.riəl]

stock◼◻◻ noun
[UK: stɒk] [US: ˈstɑːk]

stuff◼◻◻ noun
[UK: stʌf] [US: ˈstəf]

basic commodity noun
[UK: ˈbeɪ.sɪk kə.ˈmɒ.dɪ.ti] [US: ˈbeɪ.sɪk kə.ˈmɑː.də.ti]

primary commodity noun
[UK: ˈpraɪ.mə.ri kə.ˈmɒ.dɪ.ti] [US: ˈpraɪ.ˌme.ri kə.ˈmɑː.də.ti]

staple noun
[UK: ˈsteɪp.l̩] [US: ˈsteɪp.l̩]

nyersanyagok elkészítése főnév

creating from raw materials noun
[UK: kriː.ˈeɪt.ɪŋ frəm rɔː mə.ˈtɪə.rɪəlz] [US: kri.ˈeɪt.ɪŋ frəm ˈrɑː mə.ˈtɪ.riəlz]

ásványi nyersanyag (nyomokban)

trace mineral

betáplált nyersanyag főnév

feedstock noun
[UK: ˈfiːd.stɒk] [US: ˈfiːd.stɑːk]

másodnyersanyag főnév

secondary raw material◼◼◼ noun
[UK: ˈsek.ən.dri rɔː mə.ˈtɪə.rɪəl] [US: ˈsek.ən.ˌde.ri ˈrɑː mə.ˈtɪ.riəl]

rúdnyersanyag főnév

shafting noun
[UK: ʃɑːft.ɪŋ] [US: ˈʃæft.ɪŋ]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies