Ungarsk-engelsk ordbok » nagy hűhó betyr engelsk

UngarskEngelsk
nagy hűhó

ballyhoo[UK: ˌbæ.li.ˈhuː] [US: ˈbæ.li.huː]

brouhaha noun
[UK: ˈbruː.hɑː.hɑː] [US: ˈbruːhaha]

great setout[UK: ˈɡreɪt] [US: ˈɡreɪt]

nagy hűhó semmiért

fuss and feather[UK: fʌs ənd ˈfe.ðə(r)] [US: ˈfəs ænd ˈfe.ðər]

nagy hűhót csap

kick up a fuss[UK: ˈkɪk ʌp ə fʌs] [US: ˈkɪk ʌp ə ˈfəs]

kick up a racket[UK: ˈkɪk ʌp ə ˈrækɪt] [US: ˈkɪk ʌp ə ˈrækət]

kick up fuss[UK: ˈkɪk ʌp fʌs] [US: ˈkɪk ʌp ˈfəs]

make a fuss[UK: ˈmeɪk ə fʌs] [US: ˈmeɪk ə ˈfəs]

make fuss[UK: ˈmeɪk fʌs] [US: ˈmeɪk ˈfəs]

set up a clamour[UK: set ʌp ə ˈklæ.mə(r)] [US: ˈset ʌp ə ˈklæ.mər]

nagy hűhót csap (vm) körül

make a great to -do about something[UK: ˈmeɪk ə ˈɡreɪt tuː duː ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmeɪk ə ˈɡreɪt ˈtuː ˈduː ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ]

nagy hűhót csap vk miatt

make much of somebody[UK: ˈmeɪk ˈmʌtʃ əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈmeɪk ˈmʌtʃ əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

nagy hűhót csinál

kick up a riot[UK: ˈkɪk ʌp ə ˈraɪət] [US: ˈkɪk ʌp ə ˈraɪət]

nagy hűhót csinál vk miatt

fuss around somebody[UK: fʌs ə.ˈraʊnd ˈsʌm.bə.di] [US: ˈfəs ə.ˈraʊnd ˈsʌm.ˌbɑː.di]

fuss over somebody[UK: fʌs ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈfəs ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

nagy hűhóval kezel vkt

fuss[UK: fʌs] [US: ˈfəs]

nagy hűhóval reklámoz

push[UK: pʊʃ] [US: ˈpʊʃ]

mindenből nagy hűhót csinál

fuss[UK: fʌs] [US: ˈfəs]

mindez a nagy hűhó semmiért

all this pother about nothing[UK: ɔːl ðɪs ˈpɒð.ə(r) ə.ˈbaʊt ˈnʌ.θɪŋ] [US: ɔːl ðɪs ˈpɑːð.r̩ ə.ˈbaʊt ˈnʌ.θɪŋ]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies