Ungarsk-engelsk ordbok » megelőz (vkt) betyr engelsk

UngarskEngelsk
megelőz (vkt) ige

anticipate◼◼◼ verb
[UK: æn.ˈtɪ.sɪ.peɪt] [US: æn.ˈtɪ.sə.ˌpet]

pre-empt verb
[UK: pre ˈempt] [US: ˈpriː ˈempt]

megelőz vkt

cut the grass under somebody's feet[UK: kʌt ðə ɡrɑːs ˈʌnd.ə(r) ˈsəm.ˌbɑː.di fiːt] [US: ˈkət ðə ˈɡræs ˈʌnd.r̩ ˈsəm.ˌbɑː.di ˈfiːt]

get the start of somebody[UK: ˈɡet ðə stɑːt əv ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ðə ˈstɑːrt əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

steal somebody's thunder[UK: stiːl ˈsəm.ˌbɑː.di ˈθʌn.də(r)] [US: ˈstiːl ˈsəm.ˌbɑː.di ˈθʌn.dər]

take the lead over somebody[UK: teɪk ðə liːd ˈəʊv.ə(r) ˈsʌm.bə.di] [US: ˈteɪk ðə ˈled ˈoʊv.r̩ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

megelőz vkt (rangban)

have precedence of somebody[UK: həv ˈpre.sɪ.dəns əv ˈsʌm.bə.di] [US: həv ˈpre.sə.dəns əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

rangban megelőz vkt

outrank verb
[UK: ˌaʊt.ˈræŋk] [US: ˌaʊt.ˈræŋk]

rank[UK: ræŋk] [US: ˈræŋk]

ügyesen megelőz vkt

steal a march at somebody[UK: stiːl ə mɑːtʃ ət ˈsʌm.bə.di] [US: ˈstiːl ə ˈmɑːrtʃ ət ˈsʌm.ˌbɑː.di]

steal a march on somebody[UK: stiːl ə mɑːtʃ ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈstiːl ə ˈmɑːrtʃ ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies