Ungarsk-engelsk ordbok »

leválás betyr engelsk

UngarskEngelsk
leválás főnév

abruption [abruptions]◼◼◼ noun

separation [separations]◼◼◼ noun
[UK: ˌse.pə.ˈreɪʃ.n̩] [US: ˌse.pə.ˈreɪʃ.n̩]

detachment [detachments]◼◼◻ noun
[UK: dɪ.ˈtæt.ʃmənt] [US: də.ˈtæt.ʃmənt]

stall [stalls]◼◻◻ noun
[UK: stɔːl] [US: ˈstɒl]

spalling◼◻◻ noun
[UK: ˈspɔːlɪŋ ] [US: ˈspɔlɪŋ ]

stripping [strippings]◼◻◻ noun
[UK: ˈstrɪp.ɪŋ] [US: ˈstrɪp.ɪŋ]

break-away [break-aways]◼◼◻ noun
[UK: breɪk ə.ˈweɪ] [US: ˈbreɪk ə.ˈweɪ]

breakaway [breakaways]◼◼◻ noun
[UK: ˈbreɪk.ə.weɪ] [US: ˈbreɪk.ə.ˌwe]

coming off noun

scaling [scalings] noun
[UK: ˈskeɪl.ɪŋ] [US: ˈskeɪl.ɪŋ]

stalling noun
[UK: ˈstɔːl.ɪŋ] [US: ˈstɒl.ɪŋ]

leválási pont

burble point[UK: ˈbɜːb.l̩ pɔɪnt] [US: ˈbɝː.bl̩ ˈpɔɪnt]

stalling point[UK: ˈstɔːl.ɪŋ pɔɪnt] [US: ˈstɒl.ɪŋ ˈpɔɪnt]

leválási potenciál

discharge potential[UK: ˈdɪs.tʃɑːdʒ pə.ˈten.ʃl̩] [US: ˈdɪs.tʃɑːrdʒ pə.ˈten.ʃl̩]

leválási szög

stalling angle[UK: ˈstɔːl.ɪŋ ˈæŋ.ɡl̩] [US: ˈstɒl.ɪŋ ˈæŋ.ɡl̩]

leválásjelző-műszer főnév
rep

stallometer noun
[UK: stalˈɒmɪtə] [US: stælˈɑːmɪɾɚ]

a retina rhematogén leválása (ablatio rhematogena retinae)

rhematogenous detachment of the retina[UK: rˌemətˈɒdʒənəs dɪtˈatʃmənt ɒvðə rˈetɪnə] [US: rˌemətˈɑːdʒənəs dɪtˈætʃmənt ʌvðə rˈetɪnə]

felhám hólyagos leválása (epidermolysis) főnév

epidermolysis [epidermolyses] noun
[UK: ˌepɪdˌɜːmˈɒləsˌɪs] [US: ˌepɪdˌɜːmˈɑːləsˌɪs]

hám leválása (denudatio) főnév

denudation [denudations] noun
[UK: ˌdiː.njuː.ˈdeɪʃ.n̩] [US: ˌdiː.njuː.ˈdeɪʃ.n̩]

karbonleválás főnév

decarbonization noun
[UK: dɪkˌɑːbənaɪzˈeɪʃən] [US: dᵻkˌɑːrbənᵻzˈeɪʃən]

kőzetleválás főnév

spalling noun
[UK: ˈspɔːlɪŋ ] [US: ˈspɔlɪŋ ]

lemezes leválás főnév

spall [spalls] noun
[UK: ˈspɒl] [US: ˈspɒl]

porcleválás (ablatio menisci) főnév

joint-mouse noun
[UK: dʒɔɪnt maʊs] [US: ˌdʒɔɪnt ˈmaʊs]

recehártya-leválás (ablatio retinae, amotio retinae) főnév

detachment of retina noun
[UK: dɪ.ˈtæt.ʃmənt əv ˈre.tɪ.nə] [US: də.ˈtæt.ʃmənt əv ˈre.tə.nə]

retinaleválás (ablatio retinae) főnév

retinal detachment [retinal detachments]◼◼◼ noun
[UK: ˈre.tɪ.nəl dɪ.ˈtæt.ʃmənt] [US: ˈre.tə.nəl də.ˈtæt.ʃmənt]

réteg-leválás főnév

scaling [scalings] noun
[UK: ˈskeɪl.ɪŋ] [US: ˈskeɪl.ɪŋ]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk