Ungarsk-Engelsk ordbok »

kúra betyr engelsk

UngarskEngelsk
kúra (cura, remedium, medicamentum) főnév

cure (remedy, curative, therapeutic) [cures]◼◼◼ noun
[UK: kjʊə(r)] [US: ˈkjʊr]

kúra főnév

course [courses]◼◼◼ noun
[UK: kɔːs] [US: ˈkɔːrs]

of course noun
[UK: əv kɔːs] [US: əv ˈkɔːrs]

alkoholelvonó kúra

alcohol withdrawal treatment[UK: ˈælk.ə.hɒl wɪð.ˈdrɔːr.əl ˈtriːt.mənt] [US: ˈælk.ə.ˌhɑːl wɪð.ˈdrɔː.əl ˈtriːt.mənt]

alkoholelvonó kúra US

drying out[UK: ˈdraɪ.ɪŋ ˈaʊt] [US: ˈdraɪ.ɪŋ ˈaʊt]

dozimetriás kúra főnév

dosimetry [dosimetries] noun
[UK: dəsˈɪmətri] [US: dəsˈɪmətri]

elvonókúra főnév

graduated withdrawal noun
[UK: ˈɡræ.dʒʊeɪ.tɪd wɪð.ˈdrɔːr.əl] [US: ˈɡræ.dʒuː.ˌe.təd wɪð.ˈdrɔː.əl]

tapering-off cure noun
[UK: ˈteɪpərɪŋ ɒf kjʊə ] [US: ˈteɪpərɪŋ ɔf kjʊr ]

emberi alakúra változtatás főnév

anthropomorphosis noun
[UK: ˌanθrəpəmˈɔːfəsˌɪs] [US: ˌænθrəpəmˈoːrfəsˌɪs]

fekvőkúra főnév

rest-cure noun
[UK: rest kjʊə(r)] [US: ˈrest ˈkjʊr]

fogyókúra (diaeta) főnév

diet [diets]◼◼◼ noun
[UK: ˈdaɪət] [US: ˈdaɪət]

fogyókúra főnév

dieting◼◼◼ noun

battle of the bulge noun
[UK: ˈbæt.l̩ əv ðə bʌldʒ] [US: ˈbæt.l̩ əv ðə ˈbəldʒ]

fat reducing diet noun
[UK: fæt rɪ.ˈdjuːs.ɪŋ ˈdaɪət] [US: ˈfæt rə.ˈduːs.ɪŋ ˈdaɪət]

slimming cure noun
[UK: ˈslɪm.ɪŋ kjʊə(r)] [US: sˈlɪm.ɪŋ ˈkjʊr]

thinning diet noun
[UK: ˈθɪn.ɪŋ ˈdaɪət] [US: ˈθɪn.ɪŋ ˈdaɪət]

hidegvíz-kúra főnév

cold-water cure noun
[UK: kəʊld ˈwɔː.tə(r)] [US: koʊld ˈwɒ.tər]

injekciós kúra (therapia per injectionem)

course of injections[UK: kɔːs əv ɪn.ˈdʒek.ʃn̩z] [US: ˈkɔːrs əv ˌɪn.ˈdʒek.ʃn̩z]

iszapkúra (pelotherapia) főnév

pelotherapy [pelotherapies] noun
[UK: pˈeləʊθˌerəpi] [US: pˈeloʊθˌerəpi]

iszapkúra főnév

mud-cure noun
[UK: mʌd kjʊə(r)] [US: ˈməd ˈkjʊr]

izzasztó kúra orv

perspiration-cure[UK: ˌpɜː.spə.ˈreɪʃ.n̩ kjʊə(r)] [US: ˌpər.spə.ˈreɪʃ.n̩ ˈkjʊr]

koplalókúra főnév
orv

hunger-cure noun
[UK: ˈhʌŋ.ɡə(r) kjʊə(r)] [US: ˈhʌŋ.ɡər ˈkjʊr]

kúp alakúra nyesett (növény)

quenouille-trained[UK: kwˈenuːˌɪltrˈeɪnd] [US: kwˈenuːˌɪltrˈeɪnd]

levegőkúra főnév

air-cure noun
[UK: eə(r) kjʊə(r)] [US: ˈer ˈkjʊr]

légkúra főnév

open-air treatment noun
[UK: ˈəʊ.pən eə(r) ˈtriːt.mənt] [US: ˈoʊ.pən ˈer ˈtriːt.mənt]

megfiatalító kúra főnév

rejuvenation [rejuvenations] noun
[UK: rɪ.ˌdʒuː.və.ˈneɪʃ.n̩] [US: rɪ.ˌdʒuː.və.ˈneɪʃ.n̩]

napfénykúra (heliotherapia, insolatio) főnév

heliotherapy noun
[UK: ˌhiː.ləʊ.ˈθe.rə.pɪ] [US: ˌhiː.liːo.ʊ.ˈθe.rə.piː]

napkúra (phototherapia) főnév

light-cure noun
[UK: laɪt kjʊə(r)] [US: ˈlaɪt ˈkjʊr]

pihenőkúra főnév

rest-cure◼◼◼ noun
[UK: rest kjʊə(r)] [US: ˈrest ˈkjʊr]

szinekúra főnév

sinecure [sinecures]◼◼◼ noun
[UK: ˈsaɪ.nɪ.kjʊə(r)] [US: ˈsaɪ.nɪ.kjʊər]

soft job noun
[UK: sɒft dʒɒb] [US: ˈsɑːft ˈdʒɑːb]

soft snap noun
[UK: sɒft snæp] [US: ˈsɑːft ˈsnæp]

szőlőkúra főnév

grape cure noun
[UK: ɡreɪp kjʊə(r)] [US: ˈɡreɪp ˈkjʊr]

grape-cure noun
[UK: ɡreɪp kjʊə(r)] [US: ˈɡreɪp ˈkjʊr]

szőlőkúra főnév
orv

botryotherapy noun
[UK: bˈɒtrɪˌəʊθɪrəpi] [US: bˈɑːtrɪˌoʊθɪrəpi]

tejkúra főnév
orv

milk-cure noun
[UK: mɪlk kjʊə(r)] [US: ˈmɪlk ˈkjʊr]

tengeri fürdőkúra főnév

thalassotherapy noun
[UK: θˈaləsˌəʊθɪrəpi] [US: θˈæləsˌoʊθɪrəpi]

vízkúra főnév

waterboarding◼◼◼ noun

water-cure noun
[UK: ˈwɔː.tə(r) kjʊə(r)] [US: ˈwɒ.tər ˈkjʊr]

vízkúra (hydrotherapia) főnév

hydrotherapeutics noun
[UK: hˌaɪdrəʊθˌerəpjˈuːtɪks] [US: hˌaɪdroʊθˌerəpjˈuːɾɪks]

12