Ungarsk-engelsk ordbok »

harmonizál betyr engelsk

UngarskEngelsk
harmonizál ige

harmonize [harmonized, harmonized, harmonizing, harmonizes]◼◼◼ verb
[UK: ˈhɑː.mə.naɪz] [US: ˈhɑːr.mə.ˌnaɪz]

match [matched, matched, matching, matches]◼◼◻ verb
[UK: mætʃ] [US: ˈmætʃ]

harmonise (GB) [harmonised, harmonised, harmonising, harmonises]◼◻◻ verb
[UK: ˈhɑː.mə.naɪz] [US: ˈhɑː.mə.naɪz]

tone [toned, toned, toning, tones]◼◻◻ verb
[UK: təʊn] [US: ˈtoʊn]

homologate [homologated, homologated, homologating, homologates] verb
[UK: hɒ.ˈmɒ.lə.ɡeɪt] [US: hə.ˈmɑː.lə.ˌɡeɪt]

interface [interfaced, interfaced, interfacing, interfaces] verb
[UK: ˈɪn.tə.feɪs] [US: ˈɪn.tər.ˌfes]

tone in with verb
[UK: təʊn ɪn wɪð] [US: ˈtoʊn ɪn wɪθ]

harmonizált melléknév
GB

harmonised◼◼◼ adjective
[UK: ˈhɑː.mə.naɪzd] [US: ˈhɑː.mə.naɪzd]

harmonizált melléknév

harmonized◼◼◻ adjective
[UK: ˈhɑː.mə.naɪzd] [US: ˈhɑːr.mə.ˌnaɪzd]

harmonizálás főnév

harmonization◼◼◼ noun
[UK: ˌhɑː.mə.naɪ.ˈzeɪʃ.n̩] [US: ˌhɑːr.mə.nə.ˈzeɪʃ.n̩]

homologation noun
[UK: hˌɒmələɡˈeɪʃən] [US: hˌɑːmələɡˈeɪʃən]

harmonizáló melléknév

harmonizing◼◼◼ adjective
[UK: ˈhɑː.mə.naɪz.ɪŋ] [US: ˈhɑːr.mə.ˌnaɪz.ɪŋ]

companionate adjective
[UK: kəmpˈaniənˌeɪt] [US: kəmpˈæniənˌeɪt]

conformable adjective
[UK: kən.ˈfɔː.məb.l̩] [US: kən.ˈfɔːr.məb.l̩]

consonant adjective
[UK: ˈkɒn.sə.nənt] [US: ˈkɑːn.sə.nənt]

harmonizáló színek GB

colours to match[UK: ˈkʌ.ləz tuː mætʃ] [US: ˈkʌ.lərz ˈtuː ˈmætʃ]

evangélium-harmonizálás melléknév

harmonistic adjective
[UK: hˌɑːmənˈɪstɪk] [US: hˌɑːrmənˈɪstɪk]

közlekedési lámpák harmonizálása

wave system[UK: weɪv ˈsɪ.stəm] [US: ˈweɪv ˈsɪ.stəm]

Andre søkemuligheter

UngarskEngelsk