Ungarisch-Japanisch Wörterbuch »

rang bedeutet auf Japanisch

UngarischJapanisch
rang

bu

buai

bun

eki

ekitou

esute-to

gure-do

jisho

joretsu

jou

kaikyuu

koubai

kurai

kuraidori

narabi

outai

rankingu

ranku

re-to

ryou

shiyuuchi

sokudo

sute-shon

teido

toukyuu

wari

wariai

rángás

hikitsuri

rángat

hipparu

pikupikuugoku

rángatás

yusaburu

yusuburu

rángatózás

hikitsuri

ja-ku

rángatózik

pikupikuugoku

rangidős tiszt

senninshoukou

rangidősség

jouseki

kosan

nenchou

sennin

12

You can find it in:

UngarischJapanisch