Ungarisch-Japanisch Wörterbuch »

jelentés bedeutet auf Japanisch

UngarischJapanisch
jelentés

ajiwai

chie

denote-shon

igi

imi

kanji

kankaku

kansei

mune

nen

oboe

omomuki

sacchi

shui

shushi

jelentést tesz

houjiru

houzuru

todokederu

todokeru

tsutaeru

bejelentés

anaunsumento

genmei

happyou

kokuchi

kokutatsu

koufu

oose

rinkoku

saikoku

shinkoku

sute-tomento

te-ze

todoke

todokede

tsuuchi

tsuukoku

tsuutatsu

feljelentés

bennan

haigeki

houchi

12