Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

zuhanás bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
zuhanás főnév

fall [falls]◼◼◼ noun
[UK: fɔːl] [US: ˈfɑːl]

crash [crashes]◼◼◼ noun
[UK: kræʃ] [US: ˈkræʃ]

falling◼◼◻ noun
[UK: ˈfɔːl.ɪŋ] [US: ˈfɑːl.ɪŋ]

dive [dives]◼◼◻ noun
[UK: daɪv] [US: ˈdaɪv]

diving◼◻◻ noun
[UK: ˈdaɪv.ɪŋ] [US: ˈdaɪv.ɪŋ]

slump [slumps]◼◻◻ noun
[UK: slʌmp] [US: sˈləmp]

flop [flops] noun
[UK: flɒp] [US: ˈflɑːp]

thump [thumps] noun
[UK: θʌmp] [US: ˈθəmp]

cropper [croppers] noun
[UK: ˈkrɒ.pə(r)] [US: ˈkrɑː.pər]

crump noun
[UK: ˈkrʌmp] [US: ˈkrʌmp]

downline noun

flump noun
[UK: flʌmp] [US: flʌmp]

zuhanás csukott ejtőernyővel főnév

skydiving noun
[UK: ˈskaɪ.daɪv.ɪŋ] [US: ˈskaɪ.daɪv.ɪŋ]

zuhanás tompa hangja

thud[UK: θʌd] [US: ˈθəd]

az árak zuhanásszerűen estek (átv)

prices have come down with a run[UK: ˈpraɪ.sɪz həv kʌm daʊn wɪð ə rʌn] [US: ˈpraɪ.səz həv ˈkəm ˈdaʊn wɪθ ə ˈrən]

heves zuhanás (kőé, vízé) ige

hurl [hurled, hurled, hurling, hurls] verb
[UK: hɜːl] [US: ˈhɝːl]

lezuhanás

fall [falls]◼◼◼ noun
[UK: fɔːl] [US: ˈfɑːl]

fall-down◼◼◻ verb
[UK: fɔːl daʊn] [US: ˈfɑːl ˈdaʊn]

lezuhanás (repülőgépé) főnév

crash [crashes]◼◼◼ noun
[UK: kræʃ] [US: ˈkræʃ]

repülőgép lezuhanása

plane crash◼◼◼[UK: pleɪn kræʃ] [US: ˈpleɪn ˈkræʃ]

air crash[UK: eə(r) kræʃ] [US: ˈer ˈkræʃ]

airplane crash (US)[UK: ˈeə.pleɪn kræʃ] [US: ˈer.ˌplen ˈkræʃ]

repülőgép-lezuhanás főnév

crackup noun
[UK: krˈakʌp] [US: krˈækʌp]

rövid időtartamú zuhanás főnév

pushover [pushovers] noun
[UK: ˈpʊ.ʃəʊ.və(r)] [US: ˈpʊʃo.ʊ.və(r)]

szomszédos fa lezuhanása által kidöntött fa főnév

sidewinder [sidewinders] noun

árzuhanás főnév

crash [crashes] noun
[UK: kræʃ] [US: ˈkræʃ]

You can find it in:

UngarischEnglisch