Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

visszavonult bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
visszavonult

retired◼◼◼ adjective
[UK: rɪ.ˈtaɪəd] [US: rə.ˈtaɪrd]

reclusive◼◼◻ adjective
[UK: rɪ.ˈkluːs] [US: rɪ.ˈkluː.sɪv]

withdrawn◼◻◻ adjective
[UK: wɪð.ˈdrɔːn] [US: wɪð.ˈdrɔːn]

recluse [recluses]◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈkluːs] [US: rɪ.ˈkluːs]

sequestered◼◻◻ adjective
[UK: sɪ.ˈkwe.stəd] [US: sɪ.ˈkwe.stərd]

secluded adjective
[UK: sɪ.ˈkluː.dɪd] [US: sɪ.ˈkluː.dəd]

solitary adjective
[UK: ˈsɒ.lɪ.tri] [US: ˈsɑː.lə.ˌte.ri]

secluse adjective
[UK: sɪklˈuːs] [US: sɪklˈuːs]

visszavonult az üzleti élettől

be out of business[UK: bi ˈaʊt əv ˈbɪz.nəs] [US: bi ˈaʊt əv ˈbɪz.nəs]

visszavonult élet főnév

reclusion noun
[UK: rɪklˈuːʒən] [US: rɪklˈuːʒən]

visszavonult életet él

lead an unsociable existence[UK: liːd ən ʌn.ˈsəʊ.ʃəb.l̩ ɪɡ.ˈzɪ.stəns] [US: ˈled ˈæn ʌnˈso.ʊ.ʃəb.l̩ eg.ˈzɪ.stəns]

visszavonult személy

retirant[UK: rɪtˈɜːrənt] [US: rɪtˈɜːrənt]

retiree [retirees] noun
[UK: rɪ.ˌtaɪə.ˈriː] [US: ri.ˈtaɪ.ˈriː]

visszavonultan melléknév

retiredly adjective
[UK: rɪˈtaɪədli ] [US: rɪˈtaɪrdli ]

visszavonultan él

lead a sequestered life[UK: liːd ə sɪ.ˈkwe.stəd laɪf] [US: ˈled ə sɪ.ˈkwe.stərd ˈlaɪf]

live in privacy[UK: laɪv ɪn ˈprɪ.və.si] [US: ˈlaɪv ɪn ˈpraɪ.və.si]

visszavonultság

retirement [retirements]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈtaɪə.mənt] [US: ri.ˈtaɪər.mənt]

retreat [retreated, retreated, retreating, retreats]◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈtriːt] [US: ri.ˈtriːt]

obscurity [obscurities]◼◼◻ noun
[UK: əb.ˈskjʊə.rɪ.ti] [US: əb.ˈskjʊ.rə.ti]

recluse [recluses]◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈkluːs] [US: rɪ.ˈkluːs]

privacy◼◻◻ noun
[UK: ˈprɪ.və.si] [US: ˈpraɪ.və.si]

seclusion [seclusions]◼◻◻ noun
[UK: sɪ.ˈkluːʒ.n̩] [US: sɪ.ˈkluːʒ.n̩]

privateness noun
[UK: ˈpraɪvɪtnəs ] [US: ˈpraɪvətnəs ]

reclusion noun
[UK: rɪklˈuːʒən] [US: rɪklˈuːʒən]

retiredness noun
[UK: rɪˈtaɪədnəs ] [US: rɪˈtaɪrdnəs ]

retirence noun
[UK: rɪtˈaɪəns] [US: rɪtˈaɪɚns]

sequestration [sequestrations] noun
[UK: ˌsiː.kwe.ˈstreɪʃ.n̩] [US: ˌse.kwə.ˈstreɪʃ.n̩]

standoffishness noun
[UK: stænd.ˈɒ.fɪ.ʃnəs] [US: stænd.ˈɒ.fɪ.ʃnəs]

visszavonultság főnév
US

retiracy noun
[UK: rɪtˈɜːrəsi] [US: rɪtˈɜːrəsi]

visszavonultságban élő ember főnév

recluse [recluses] noun
[UK: rɪ.ˈkluːs] [US: rɪ.ˈkluːs]

You can find it in:

UngarischEnglisch