Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

visszavonulás bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
visszavonulás

retreat [retreated, retreated, retreating, retreats]◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈtriːt] [US: ri.ˈtriːt]

retirement [retirements]◼◼◻ noun
[UK: rɪ.ˈtaɪə.mənt] [US: ri.ˈtaɪər.mənt]

withdrawal [withdrawals]◼◼◻ noun
[UK: wɪð.ˈdrɔːr.əl] [US: wɪð.ˈdrɔː.əl]

retiring◼◼◻ adjective
[UK: rɪ.ˈtaɪər.ɪŋ] [US: rə.ˈtaɪr.ɪŋ]

falling back◼◻◻ noun

withdrawing◼◻◻ noun
[UK: wɪð.ˈdrɔː.ɪŋ] [US: wɪð.ˈdrɔːr.ɪŋ]

back-down noun
[UK: ˈbæk daʊn] [US: ˈbæk ˈdaʊn]

climb-down noun
[UK: klaɪm daʊn] [US: ˈklaɪm ˈdaʊn]

countermarch noun
[UK: ˈkaʊn.tə.mɑːtʃ] [US: ˈkæʊn.tə.mɑːrtʃ]

recession [recessions] noun
[UK: rɪ.ˈseʃ.n̩] [US: rə.ˈseʃ.n̩]

recoiling noun
[UK: rɪˈko.ɪl.ɪŋ] [US: rɪˈko.ɪl.ɪŋ]

retiral noun
[UK: rɪtˈɜːrəl] [US: rɪtˈɜːrəl]

with-draught noun
[UK: wɪð drɑːft] [US: wɪθ ˈdræft]

visszavonulás (erődbe, sáncok mögé) főnév
kat

retirade noun
[UK: ˌriːtaɪˈreɪd ] [US: ˌritaɪˈreɪd ]

visszavonulás politikája

policy of scuttle[UK: ˈpɒ.lə.si əv ˈskʌt.l̩] [US: ˈpɑː.lə.si əv ˈskʌt.l̩]

visszavonulás vélemény átv

climbdown

visszavonulásban levő

in retiring order[UK: ɪn rɪ.ˈtaɪər.ɪŋ ˈɔː.də(r)] [US: ɪn rə.ˈtaɪr.ɪŋ ˈɔːr.dər]

visszavonulási melléknév

recessional adjective
[UK: rɪ.ˈseʃ.n̩əl] [US: rɪ.ˈseʃ.n̩əl]

visszavonulási hely

with-draught[UK: wɪð drɑːft] [US: wɪθ ˈdræft]

visszavonulásra kényszerít ige

outface [outfaced, outfaced, outfacing, outfaces] verb
[UK: ˌaʊt.ˈfeɪs] [US: ˌaʊt.ˈfeɪs]

fedezi a visszavonulást

cover the retreat[UK: ˈkʌ.və(r) ðə rɪ.ˈtriːt] [US: ˈkʌ.vər ðə ri.ˈtriːt]

jeladás visszavonulásra (fúvós hangszerrel) főnév

chamade noun
[UK: tʃˈameɪd] [US: tʃˈæmeɪd]

rajtaütésszerű csapás gyors visszavonulással

hit-and-run raid[UK: hɪt ənd rʌn reɪd] [US: ˈhɪt ænd ˈrən ˈreɪd]

szigorú modorral visszavonulásra ige

outface [outfaced, outfaced, outfacing, outfaces] verb
[UK: ˌaʊt.ˈfeɪs] [US: ˌaʊt.ˈfeɪs]

zsűri visszavonulása

recess of the jury[UK: rɪ.ˈses əv ðə ˈdʒʊə.ri] [US: rə.ˈses əv ðə ˈdʒʊ.ri]

You can find it in:

UngarischEnglisch