Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

visszatáncol bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
visszatáncol ige

back out◼◼◼ verb
[UK: ˈbæk ˈaʊt] [US: ˈbæk ˈaʊt]

renege [reneged, reneged, reneging, reneges]◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈneɪɡ] [US: rə.ˈnɪɡ]

back down◼◼◻ verb
[UK: ˈbæk daʊn] [US: ˈbæk ˈdaʊn]

back off◼◻◻ verb
[UK: ˈbæk ɒf] [US: ˈbæk ˈɒf]

call off verb
[UK: kɔːl ɒf] [US: ˈkɒl ˈɒf]

call-off verb
[UK: kɔːl ɒf] [US: ˈkɒl ˈɒf]

renegue [renegued, renegued, reneguing, renegues] verb
[UK: rɪ.ˈneɪɡ] [US: rɪ.ˈneɪɡ]

visszatáncol (vmiből) (átv) ige

backtrack [backtracked, backtracked, backtracking, backtracks]◼◼◼ verb
[UK: ˈbæk.træk] [US: ˈbæk.ˌtræk]

visszatáncol (átv) ige

recant [recanted, recanted, recanting, recants]◼◼◼ verb
[UK: rɪˈkænt] [US: riˈkænt]

visszatáncolás főnév

retraction [retractions]◼◼◼ noun
[UK: rɪ.ˈtræk.ʃn̩] [US: ri.ˈtræk.ʃn̩]

retractation noun
[UK: ˌriː.træk.ˈteɪ.ʃən] [US: ˌriː.træk.ˈteɪ.ʃən]

You can find it in:

UngarischEnglisch