Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

tompított fényszóró bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
tompított fényszóró

dipped headlights◼◼◼[UK: dɪpt ˈhed.laɪts] [US: ˈdɪpt ˈhed.ˌlaɪts]

low beam [low beams]◼◼◼ noun
[UK: ləʊ biːm] [US: ˈloʊ ˈbiːm]

dimmed headlights[UK: dɪmd ˈhed.laɪts] [US: ˈdɪmd ˈhed.ˌlaɪts]

dimmer [dimmers] noun
[UK: ˈdɪ.mə(r)] [US: ˈdɪ.mər]

dipped-beam headlamps noun

tompított fényszórót használ

dip the headlights[UK: dɪp ðə ˈhed.laɪts] [US: ˈdɪp ðə ˈhed.ˌlaɪts]

You can find it in:

UngarischEnglisch