Ungarisch-Englisch Wörterbuch » takarékos Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
takarékoskodik ige

stint verb
[UK: stɪnt] [US: ˈstɪnt]

takarékoskodik (vmivel)

be sparing with something[UK: bi ˈspeər.ɪŋ wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈsper.ɪŋ wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

takarékoskodik az erejével

husband one's resources[UK: ˈhʌz.bənd wʌnz rɪ.ˈzɔː.sɪz] [US: ˈhʌz.bənd wʌnz ˈriː.sɔːr.səz]

save one's strength[UK: seɪv wʌnz streŋθ] [US: ˈseɪv wʌnz ˈstreŋkθ]

takarékoskodik erejével

husband one's resources[UK: ˈhʌz.bənd wʌnz rɪ.ˈzɔː.sɪz] [US: ˈhʌz.bənd wʌnz ˈriː.sɔːr.səz]

takarékoskodás főnév

economy◼◼◼ noun
[UK: ɪˈk.ɒ.nə.mi] [US: ɪˈk.ɑː.nə.mi]

saving◼◼◼ noun
[UK: ˈseɪv.ɪŋ] [US: ˈseɪv.ɪŋ]

takarékoskodó melléknév

economizer adjective
[UK: iːˈk.ɒ.nə.maɪ.zə] [US: ɪˈk.ɑː.nə.ˌmaɪ.zər]

saving adjective
[UK: ˈseɪv.ɪŋ] [US: ˈseɪv.ɪŋ]

takarékosság

economy◼◼◼ noun
[UK: ɪˈk.ɒ.nə.mi] [US: ɪˈk.ɑː.nə.mi]

frugality◼◼◻ noun
[UK: fruː.ˈɡæ.lɪ.ti] [US: fruː.ˈɡæ.lə.ti]

saving◼◼◻ noun
[UK: ˈseɪv.ɪŋ] [US: ˈseɪv.ɪŋ]

parsimony◼◻◻ noun
[UK: ˈpɑː.sɪ.mə.ni] [US: ˈpɑːr.səˌmo.ʊ.ni]

sparing◼◻◻ adjective
[UK: ˈspeər.ɪŋ] [US: ˈsper.ɪŋ]

thrift◼◻◻ noun
[UK: θrɪft] [US: ˈθrɪft]

chariness noun
[UK: ˈtʃeə.rɪ.nɪs] [US: ˈtʃe.riː.nɪs]

economization noun
[UK: ɪkˌɒnəmaɪzˈeɪʃən] [US: ɪkˌɑːnəmᵻzˈeɪʃən]

husbandry noun
[UK: ˈhʌz.bən.dri] [US: ˈhʌz.bən.dri]

providence noun
[UK: ˈprɒ.vɪ.dəns] [US: ˈprɑː.və.dəns]

retrenchment noun
[UK: rɪ.ˈtrent.ʃmənt] [US: ri.ˈtrent.ʃmənt]

self-denial noun
[UK: self dɪ.ˈnaɪəl] [US: ˈself də.ˈnaɪəl]

thriftiness noun
[UK: ˈθrɪftɪnəs ] [US: ˈθrɪftɪnəs ]

takarékosság céljából

as a measure of economy[UK: əz ə ˈme.ʒə(r) əv ɪˈk.ɒ.nə.mi] [US: ˈæz ə ˈme.ʒər əv ɪˈk.ɑː.nə.mi]

takarékosság hiánya

dissaving[UK: dɪsˈeɪvɪŋ] [US: dɪsˈeɪvɪŋ]

takarékossági egyesület

goose-club[UK: ɡuːs klʌb] [US: ˈɡuːs ˈkləb]

takarékossági intézkedések főnév

austereness noun
[UK: ɒsˈtɪənəs ] [US: ɔˈstɪrnəs ]

takarékossági mozgalom

economic drive[UK: ˌiːk.ə.ˈnɒ.mɪk draɪv] [US: ˌek.ə.ˈnɑː.mɪk ˈdraɪv]

takarékossági okokból

as a measure of economy[UK: əz ə ˈme.ʒə(r) əv ɪˈk.ɒ.nə.mi] [US: ˈæz ə ˈme.ʒər əv ɪˈk.ɑː.nə.mi]

anyagtakarékossági melléknév

anti-waste adjective
[UK: ˈæn.ti weɪst] [US: ˈæn.ti ˈweɪst]

energiatakarékos melléknév

energy efficient◼◼◼ adjective
[UK: ˈe.nə.dʒi ɪ.ˈfɪʃnt] [US: ˈe.nər.dʒi ə.ˈfɪ.ʃənt]

energy-efficient◼◻◻ adjective

power saving◼◻◻ adjective
[UK: ˈpaʊə(r) ˈseɪv.ɪŋ] [US: ˈpaʊər ˈseɪv.ɪŋ]

energy-saving adjective

energiatakarékos mód

power save mode[UK: ˈpaʊə(r) seɪv məʊd] [US: ˈpaʊər ˈseɪv moʊd]

energiatakarékos üzemmód

power saving mode[UK: ˈpaʊə(r) ˈseɪv.ɪŋ məʊd] [US: ˈpaʊər ˈseɪv.ɪŋ moʊd]

energiatakarékosság

energy conservation◼◼◼

erősen takarékoskodik

cheese-pare[UK: tʃiːz peə(r)] [US: ˈtʃiːz ˈper]

háborús anyagtakarékosság főnév

austerity noun
[UK: ɔː.ˈste.rət] [US: ˌɒ.ˈste.rə.ti]

kicsinyes takarékoskodás

cheese-paring economy[UK: tʃiːz ˈpeər.ɪŋ ɪˈk.ɒ.nə.mi] [US: ˈtʃiːz ˈper.ɪŋ ɪˈk.ɑː.nə.mi]

kényszertakarékosság főnév

forced saving noun
[UK: fɔːst ˈseɪv.ɪŋ] [US: ˈfɔːrst ˈseɪv.ɪŋ]

123

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies