Ungarisch-Englisch Wörterbuch » tűz Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
tűz ige

fire◼◼◼ noun
[UK: ˈfaɪə(r)] [US: ˈfaɪər]

blaze◼◼◻ noun
[UK: bleɪz] [US: ˈbleɪz]

light◼◼◻ noun
[UK: laɪt] [US: ˈlaɪt]

firing◼◻◻ noun
[UK: ˈfaɪər.ɪŋ] [US: ˈfaɪr.ɪŋ]

pin◼◻◻ noun
[UK: pɪn] [US: ˈpɪn]

shine (shone, shone)◼◻◻ verb
[UK: ʃaɪn ʃɒn ʃɒn] [US: ˈʃaɪn ˈʃoʊn ˈʃoʊn]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

stick (stuck, stuck)◼◻◻ verb
[UK: stɪk stʌk stʌk] [US: ˈstɪk ˈstək ˈstək]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

fasten with a pin or stitch noun
[UK: ˈfɑːs.n̩ wɪð ə pɪn ɔː(r) stɪtʃ] [US: ˈfæs.n̩ wɪθ ə ˈpɪn ɔːr ˈstɪtʃ]

pep noun
[UK: pep] [US: ˈpep]

prick noun
[UK: prɪk] [US: ˈprɪk]

snap noun
[UK: snæp] [US: ˈsnæp]

stake noun
[UK: steɪk] [US: ˈsteɪk]

zap verb
[UK: zæp] [US: ˈzæp]

tűz

pyro…[UK: ˈpaɪ.rəʊ] [US: ˈpaɪro.ʊ]

tűz (italban) (átv) ige főnév

kick◼◼◼ verb noun
[UK: ˈkɪk] [US: ˈkɪk]

tűz (nap) ige főnév

glare (sun)◼◼◼ verb noun
[UK: ɡleə(r)] [US: ˈɡler]

tűz (tűvel) ige főnév

stitch verb noun
[UK: stɪtʃ] [US: ˈstɪtʃ]

tűz (vmt) ige főnév

fix◼◼◼ verb noun
[UK: fɪks] [US: ˈfɪks]

tűz (átv) főnév

ardor◼◼◼ noun
[UK: ˈɑː.də(r)] [US: ˈɑːr.dər]

tűz (össze) ige főnév

tack verb noun
[UK: tæk] [US: ˈtæk]

tűz a nap (átv)

the sun darts its beams[UK: ðə sʌn dɑːts ɪts biːmz] [US: ðə ˈsən ˈdɑːrts ˈɪts ˈbiːmz]

tűz alatt áll

be under fire[UK: bi ˈʌnd.ə(r) ˈfaɪə(r)] [US: bi ˈʌnd.r̩ ˈfaɪər]

tűz ellen biztosít

insure against fire[UK: ɪn.ˈʃʊə(r) ə.ˈɡenst ˈfaɪə(r)] [US: ˌɪn.ˈʃʊr ə.ˈɡenst ˈfaɪər]

tűz ellen védőpászta főnév

firebreak noun
[UK: ˈfaɪə.breɪk] [US: ˈfaɪə.breɪk]

tűz kezdővonala

line of departure[UK: laɪn əv dɪ.ˈpɑː.tʃə(r)] [US: ˈlaɪn əv də.ˈpɑːr.tʃər]

tűz kialszik ige

go out verb
[UK: ɡəʊ ˈaʊt] [US: ˈɡoʊ ˈaʊt]

tűz körül ülve

sitting over the fire[UK: ˈsɪt.ɪŋ ˈəʊv.ə(r) ðə ˈfaɪə(r)] [US: ˈsɪt.ɪŋ ˈoʊv.r̩ ðə ˈfaɪər]

tűz mellett ülve

sitting over the fire[UK: ˈsɪt.ɪŋ ˈəʊv.ə(r) ðə ˈfaɪə(r)] [US: ˈsɪt.ɪŋ ˈoʊv.r̩ ðə ˈfaɪər]

tűz nélküli melléknév

fireless adjective
[UK: ˈfaɪələs ] [US: ˈfaɪərləs ]

tűz oszt (tüzérosztály) (katonai)

batn (battalion)[UK: bə.ˈtæ.ljən] [US: bə.ˈtæ.ljən]

Tűz van!

Fire! - fire![UK: ˈfaɪə(r) ˈfaɪə(r)] [US: ˈfaɪər ˈfaɪər]

tűz által melléknév

unconsumed adjective
[UK: ˌʌnkənˈsjuːmd ] [US: ʌnkənˈsumd ]

Tűz! tűz!

You are getting warm![UK: juː ə(r) ˈɡet.ɪŋ wɔːm] [US: ˈjuː ˈɑːr ˈɡet.ɪŋ ˈwɔːrm]

tűzakna főnév

fire-well noun
[UK: ˈfaɪə(r) wel] [US: ˈfaɪər ˈwel]

tűzbab (Phaseolus coccineus)

runner bean[UK: ˈrʌ.nə(r) biːn] [US: ˈrʌ.nər ˈbiːn]

scarlet runner[UK: ˈskɑː.lət ˈrʌ.nə(r)] [US: ˈskɑːr.lət ˈrʌ.nər]

tűzbak főnév

firedog◼◼◼ noun
[UK: ˈfaɪə.dɒɡ] [US: ˈfaɪə.dɔːɡ]

andiron noun
[UK: ˈæn.daɪən] [US: ˈæn.ˌdaɪərn]

fire-dog noun
[UK: ˈfaɪə(r) dɒɡ] [US: ˈfaɪər ˈdɔːɡ]

tűzbe hoz

heat[UK: hiːt] [US: ˈhiːt]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies