Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

sikerült bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
sikerült melléknév

managed◼◼◼ adjective

managed to◼◼◼ adjective
[UK: ˈmæ.nɪdʒd tuː] [US: ˈmæ.nədʒd ˈtuː]

succeeded◼◼◻ adjective

neat [neater, neatest]◼◻◻ adjective
[UK: niːt] [US: ˈniːt]

Sikerült a vezetői vizsgád?

Have you passed your driving test?[UK: həv juː pɑːst jɔː(r) ˈdraɪv.ɪŋ ˈtest] [US: həv ˈjuː ˈpæst ˈjɔːr ˈdraɪv.ɪŋ ˈtest]

egy jólsikerült golfütés főnév

birdie [birdies] noun
[UK: ˈbɜː.di] [US: ˈbɝː.di]

elejétől fogva minden balul sikerült

everything went criss-cross from the start[UK: ˈev.rɪ.θɪŋ ˈwent ˈkrɪs ˈkrɒs frəm ðə stɑːt] [US: ˈev.ri.θɪŋ ˈwent ˈkrɪs ˈkrɑːs frəm ðə ˈstɑːrt]

elég gyengén sikerült

it was rather a failure[UK: ɪt wɒz ˈrɑː.ðə(r) ə ˈfeɪ.ljə(r)] [US: ˈɪt wəz ˈræ.ðər ə ˈfeɪ.ljər]

elég gyengén sikerült az előadás

the performance was rather a failure[UK: ðə pə.ˈfɔː.məns wɒz ˈrɑː.ðə(r) ə ˈfeɪ.ljə(r)] [US: ðə pər.ˈfɔːr.məns wəz ˈræ.ðər ə ˈfeɪ.ljər]

ez egy félresikerült ember (átv)

he's a dud[UK: hiːz ə dʌd] [US: hiz ə ˈdəd]

ez nem sikerült

it didn't work out◼◼◼[UK: ɪt ˈdɪdnt ˈwɜːk ˈaʊt] [US: ˈɪt ˈdɪ.dənt ˈwɝːk ˈaʊt]

Ezt sikerült befejezni!

That's over and done with![UK: ðæts ˈəʊv.ə(r) ənd dʌn wɪð] [US: ðæts ˈoʊv.r̩ ænd ˈdən wɪθ]

félresikerült melléknév
biz

flooey adjective
[UK: flˈuːi] [US: flˈuːi]

félresikerült ember

he is a wash-out[UK: hiː ɪz ə wɒʃ ˈaʊt] [US: ˈhiː ˈɪz ə ˈwɑːʃ ˈaʊt]

might-have-been noun
[UK: maɪt həv biːn] [US: ˈmaɪt həv ˈbɪn]

félresikerült ügy

damp squib[UK: dæmp skwɪb] [US: ˈdæmp skwɪb]

jól sikerült

clever [cleverer, cleverest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈkle.və(r)] [US: ˈkle.vər]

it was a good effort◼◼◼[UK: ɪt wɒz ə ɡʊd ˈe.fət] [US: ˈɪt wəz ə ˈɡʊd ˈe.fərt]

jól sikerült felvétel főnév

hold [holds] noun
[UK: həʊld] [US: hoʊld]

minden félresikerült

all went amiss[UK: ɔːl ˈwent ə.ˈmɪs] [US: ɔːl ˈwent ə.ˈmɪs]

nehezen sikerült kockázatos menekülés

near thing[UK: nɪə(r) ˈθɪŋ] [US: ˈnɪr ˈθɪŋ]

nem sikerült

it was a failure◼◼◼[UK: ɪt wɒz ə ˈfeɪ.ljə(r)] [US: ˈɪt wəz ə ˈfeɪ.ljər]

nem sikerült neki keresztülvinni

he didn't manage to put it across[UK: hiː ˈdɪdnt ˈmæ.nɪdʒ tuː ˈpʊt ɪt ə.ˈkrɒs] [US: ˈhiː ˈdɪ.dənt ˈmæ.nədʒ ˈtuː ˈpʊt ˈɪt ə.ˈkrɒs]

nem valami jól sikerült az előadás

the performance was rather a failure[UK: ðə pə.ˈfɔː.məns wɒz ˈrɑː.ðə(r) ə ˈfeɪ.ljə(r)] [US: ðə pər.ˈfɔːr.məns wəz ˈræ.ðər ə ˈfeɪ.ljər]

rosszul sikerült melléknév

misfit◼◼◼ adjective
[UK: ˈmɪ.sfɪt] [US: ˈmɪs.ˌfɪt]

rosszul sikerült spekuláció

dud speculation[UK: dʌd ˌspe.kjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˈdəd ˌspe.kjə.ˈleɪʃ.n̩]

semmi sem sikerült

all went amiss[UK: ɔːl ˈwent ə.ˈmɪs] [US: ɔːl ˈwent ə.ˈmɪs]

sohasem sikerült neki előtérbe kerülnie

he was never able to assert himself sufficiently[UK: hiː wɒz ˈne.və(r) ˈeɪb.l̩ tuː əz] [US: ˈhiː wəz ˈne.vər ˈeɪb.l̩ ˈtuː ˈæz]

végül aztán sikerült neki

in the end he succeeded[UK: ɪn ðə end hiː sək.ˈsiː.dɪd] [US: ɪn ðə ˈend ˈhiː sək.ˈsiː.dəd]

éppen hogy sikerült neki megtennie

he just managed to do it[UK: hiː dʒəst ˈmæ.nɪdʒd tuː duː ɪt] [US: ˈhiː dʒəst ˈmæ.nədʒd ˈtuː ˈduː ˈɪt]

You can find it in:

UngarischEnglisch