Ungarisch-Englisch Wörterbuch » semmibe vesz Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
semmibe vesz

contemn verb
[UK: kən.ˈtem] [US: kən.ˈtem]

despise verb
[UK: dɪ.ˈspaɪz] [US: ˌdɪ.ˈspaɪz]

disregard verb
[UK: ˌdɪ.srɪ.ˈɡɑːd] [US: ˌdɪ.srɪ.ˈɡɑːrd]

flout verb
[UK: flaʊt] [US: ˈflaʊt]

gibe[UK: dʒaɪb] [US: ˈdʒaɪb]

ignore verb
[UK: ɪɡ.ˈnɔː(r)] [US: ɪg.ˈnɔːr]

nihilify verb
[UK: nˈaɪəlɪfˌaɪ] [US: nˈaɪəlᵻfˌaɪ]

override (overrode, overridden) verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈraɪd ˌəʊv.ə.ˈrəʊd ˌəʊv.ə.ˈrɪd.n̩] [US: ˌoʊv.ə.ˈraɪd ˌoʊv.ə.ˈroʊd ˌoʊv.ə.ˈrɪd.n̩]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

pooh-pooh verb
[UK: puː puː] [US: ˈpuː ˈpuː]

scorn[UK: skɔːn] [US: ˈskɔːrn]

set at verb

set at naught[UK: set ət nɔːt] [US: ˈset ət ˈnɒt]

slight[UK: ˈslaɪt] [US: ˈslaɪt]

slur[UK: slɜː(r)] [US: sˈlɝː]

snub[UK: snʌb] [US: ˈsnəb]

semmibe vesz (vmit) ige

be contemptuous of something verb
[UK: bi kən.ˈtemp.tʃʊəs əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi kən.ˈtemp.tʃuːəs əv ˈsʌm.θɪŋ]

hold something cheap verb
[UK: həʊld ˈsʌm.θɪŋ tʃiːp] [US: hoʊld ˈsʌm.θɪŋ ˈtʃiːp]

make orts of something verb
[UK: ˈmeɪk] [US: ˈmeɪk]

semmibe vesz vkit ige

jibe verb
[UK: dʒaɪb] [US: ˈdʒaɪb]

semmibe veszi az életét

hold one's life of little account[UK: həʊld wʌnz laɪf əv ˈlɪt.l̩ əˈk.aʊnt] [US: hoʊld wʌnz ˈlaɪf əv ˈlɪt.l̩ əˈk.aʊnt]

You can find it in:

UngarischEnglisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies