Ungarisch-Englisch Wörterbuch » sarok Bedeutung in Englisch

UngarischEnglisch
sarok főnév

corner◼◼◼ noun
[UK: ˈkɔː.nə(r)] [US: ˈkɔːr.nər]

heels◼◼◻ noun
[UK: hiːlz] [US: ˈhiːlz]

angle◼◻◻ noun
[UK: ˈæŋ.ɡl̩] [US: ˈæŋ.ɡl̩]

cornered◼◻◻ noun
[UK: ˈkɔː.nəd] [US: ˈkɔːr.nərd]

nook◼◻◻ noun
[UK: nʊk] [US: ˈnʊk]

pole◼◻◻ noun
[UK: pəʊl] [US: poʊl]

cant noun
[UK: kænt] [US: ˈkænt]

quirk noun
[UK: kwɜːk] [US: ˈkwɝːk]

sarok (lábé, cipőé) főnév

heel◼◼◼ noun
[UK: hiːl] [US: ˈhiːl]

sarokablak (járműé) főnév

quarter-light noun
[UK: ˈkwɔː.tə(r) laɪt] [US: ˈkwɔːr.tər ˈlaɪt]

sarokba lerakódott szemét főnév

fug noun
[UK: fʌɡ] [US: fʌɡ]

sarokba rendezett

coursed[UK: kɔːst] [US: kɔːrst]

sarokba szorít

bowl out[UK: bəʊl ˈaʊt] [US: boʊl ˈaʊt]

checkmate verb
[UK: ˈtʃek.meɪt] [US: ˈtʃek.ˌmet]

corner[UK: ˈkɔː.nə(r)] [US: ˈkɔːr.nər]

drive into a corner[UK: draɪv ˈɪn.tə ə ˈkɔː.nə(r)] [US: ˈdraɪv ˌɪn.ˈtuː ə ˈkɔːr.nər]

drive to the wall[UK: draɪv tuː ðə wɔːl] [US: ˈdraɪv ˈtuː ðə ˈwɒl]

euchre[UK: ˈjuːkə(r)] [US: ˈjuːkər]

narrow[UK: ˈnæ.rəʊ] [US: ˈnero.ʊ]

tree[UK: triː] [US: ˈtriː]

sarokba szorít vkt

bring somebody to a stand[UK: brɪŋ ˈsʌm.bə.di tuː ə stænd] [US: ˈbrɪŋ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː ə ˈstænd]

checkmate somebody[UK: ˈtʃek.meɪt ˈsʌm.bə.di] [US: ˈtʃek.ˌmet ˈsʌm.ˌbɑː.di]

hold somebody at bay[UK: həʊld ˈsʌm.bə.di ət beɪ] [US: hoʊld ˈsʌm.ˌbɑː.di ət ˈbeɪ]

hold somebody in check[UK: həʊld ˈsʌm.bə.di ɪn tʃek] [US: hoʊld ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn ˈtʃek]

stick somebody up[UK: stɪk ˈsʌm.bə.di ʌp] [US: ˈstɪk ˈsʌm.ˌbɑː.di ʌp]

sarokba szorít vkt (átv)

drive somebody into a corner[UK: draɪv ˈsʌm.bə.di ˈɪn.tə ə ˈkɔː.nə(r)] [US: ˈdraɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ˌɪn.ˈtuː ə ˈkɔːr.nər]

put somebody to a stand[UK: ˈpʊt ˈsʌm.bə.di tuː ə stænd] [US: ˈpʊt ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈtuː ə ˈstænd]

sarokba szorítás főnév

cornering◼◻◻ noun
[UK: ˈkɔː.nər.ɪŋ] [US: ˈkɔːr.nər.ɪŋ]

impasse noun
[UK: ˈæm.pɑːs] [US: ˌɪm.ˈpæs]

sarokba szorítottság főnév

stalemate noun
[UK: ˈsteɪl.meɪt] [US: ˈsteɪl.ˌmet]

sarokba szorítva

in chancery[UK: ɪn ˈtʃɑːn.sə.ri] [US: ɪn ˈtʃæn.sə.ri]

with one's back to the wall[UK: wɪð wʌnz ˈbæk tuː ðə wɔːl] [US: wɪθ wʌnz ˈbæk ˈtuː ðə ˈwɒl]

sarokba szorítva (átv)

like a rat in a hole[UK: ˈlaɪk ə ræt ɪn ə həʊl] [US: ˈlaɪk ə ˈræt ɪn ə hoʊl]

sarokba tesz

corner[UK: ˈkɔː.nə(r)] [US: ˈkɔːr.nər]

sarokba való háromszögű támlásszék

corner-chair[UK: ˈkɔː.nə(r) tʃeə(r)] [US: ˈkɔːr.nər ˈtʃer]

sarokba van szorítva

stand at bay[UK: stænd ət beɪ] [US: ˈstænd ət ˈbeɪ]

sarokba van szorítva (átv)

be on a stump[UK: bi ɒn ə stʌmp] [US: bi ɑːn ə ˈstəmp]

be up a stump[UK: bi ʌp ə stʌmp] [US: bi ʌp ə ˈstəmp]

sarokbaszorítás főnév

impasse noun
[UK: ˈæm.pɑːs] [US: ˌɪm.ˈpæs]

sarokbaszorított melléknév

at bay adjective
[UK: ət beɪ] [US: ət ˈbeɪ]

12

You can find it in:

UngarischEnglisch