Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

rövid idő bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
rövid idő

span◼◼◼[UK: spæn] [US: ˈspæn]

small time◼◼◻[UK: smɔːl ˈtaɪm] [US: ˈsmɒl ˈtaɪm]

spell [spells] noun
[UK: spel] [US: ˈspel]

while noun
[UK: waɪl] [US: ˈwaɪl]

rövid idő alatt

short notice◼◼◼[UK: ʃɔːt ˈnəʊ.tɪs] [US: ˈʃɔːrt ˈnoʊ.tɪs]

in a short time◼◼◻[UK: ɪn ə ʃɔːt ˈtaɪm] [US: ɪn ə ˈʃɔːrt ˈtaɪm]

within a short time◼◻◻[UK: wɪð.ˈɪn ə ʃɔːt ˈtaɪm] [US: wɪð.ˈɪn ə ˈʃɔːrt ˈtaɪm]

at a short notice[UK: ət ə ʃɔːt ˈnəʊ.tɪs] [US: ət ə ˈʃɔːrt ˈnoʊ.tɪs]

at short date adverb
[UK: ət ʃɔːt deɪt] [US: ət ˈʃɔːrt ˈdeɪt]

rövid időközökben

at short intervals[UK: ət ʃɔːt ˈɪn.təv.l̩z] [US: ət ˈʃɔːrt ˈɪn.tər.vl̩z]

rövid időn belül

in a short time◼◼◼[UK: ɪn ə ʃɔːt ˈtaɪm] [US: ɪn ə ˈʃɔːrt ˈtaɪm]

rövid időre

for a short time◼◼◼[UK: fɔː(r) ə ʃɔːt ˈtaɪm] [US: ˈfɔːr ə ˈʃɔːrt ˈtaɪm]

for a while◼◼◼ adverb
[UK: fɔː(r) ə waɪl] [US: ˈfɔːr ə ˈwaɪl]

rövid időre megjelenik

put in an appearance[UK: ˈpʊt ɪn ən ə.ˈpɪə.rəns] [US: ˈpʊt ɪn ˈæn ə.ˈpɪ.rəns]

rövid időszak főnév

spell [spells] noun
[UK: spel] [US: ˈspel]

rövid időtartam főnév

short duration◼◼◼ noun

transience noun
[UK: ˈtræn.zɪəns] [US: ˈtræn.ziəns]

transiency noun
[UK: ˈtræn.zɪən.si] [US: ˈtræn.zɪən.si]

rövid időtartamú zuhanás főnév

pushover [pushovers] noun
[UK: ˈpʊ.ʃəʊ.və(r)] [US: ˈpʊʃo.ʊ.və(r)]

rövid idővel azután

short time after◼◼◼[UK: ʃɔːt ˈtaɪm ˈɑːf.tə(r)] [US: ˈʃɔːrt ˈtaɪm ˈæf.tər]

rövid idővel ezelőtt

a short time ago◼◼◼[UK: ə ʃɔːt ˈtaɪm ə.ˈɡəʊ] [US: ə ˈʃɔːrt ˈtaɪm əˈɡo.ʊ]

rövid időzés

flying visit[UK: ˈflaɪ.ɪŋ ˈvɪ.zɪt] [US: ˈflaɪ.ɪŋ ˈvɪ.zət]

igen rövid idő alatt

in no time◼◼◼[UK: ɪn nəʊ ˈtaɪm] [US: ɪn ˈnoʊ ˈtaɪm]

in two-ups[UK: ɪn ˈtuː ʌps] [US: ɪn ˈtuː ˈəps]

igen rövid idő alatt megtesz (vmit) ige

do something in no time verb
[UK: duː ˈsʌm.θɪŋ ɪn nəʊ ˈtaɪm] [US: ˈduː ˈsʌm.θɪŋ ɪn ˈnoʊ ˈtaɪm]

kikötőbe rövid időre befut

call at a port[UK: kɔːl ət ə pɔːt] [US: ˈkɒl ət ə ˈpɔːrt]

közös étkezőben rövid időre megjelenik

dine in hall[UK: daɪn ɪn hɔːl] [US: ˈdaɪn ɪn ˈhɒl]

közös étkezőben rövid időre megmutatja magát

dine in hall[UK: daɪn ɪn hɔːl] [US: ˈdaɪn ɪn ˈhɒl]

közös étkezőben rövid időre megmutatkozik

dine in hall[UK: daɪn ɪn hɔːl] [US: ˈdaɪn ɪn ˈhɒl]

megáll vhol rövid időre

stop off

You can find it in:

UngarischEnglisch