Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

rögös bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
rögös melléknév

bumpy (road) [bumpier, bumpiest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈbʌm.pi] [US: ˈbʌm.pi]

rugged◼◼◼ adjective
[UK: ˈrʌ.ɡɪd] [US: ˈrʌ.ɡəd]

cloddish (earth) (uneven (soil)) adjective
[UK: ˈklɒ.dɪʃ] [US: ˈklɑː.dɪʃ]

cragged adjective
[UK: ˈkræ.ɡɪd] [US: ˈkræ.ɡɪd]

thorny [thornier, thorniest]◼◼◻ adjective
[UK: ˈθɔː.ni] [US: ˈθɔːr.ni]

cloddy [cloddier, cloddiest]◼◻◻ adjective
[UK: klˈɒdi] [US: klˈɑːdi]

rögös (élet) melléknév

rough (life) [rougher, roughest]◼◼◼ adjective
[UK: rʌf] [US: ˈrəf]

rögösödik ige

ball [balled, balled, balling, balls] verb
[UK: bɔːl] [US: ˈbɒl]

rögös melléknév

Grecian◼◼◼ adjective
[UK: ˈɡriːʃ.n̩] [US: ˈɡriːʃ.n̩]

rögös hajviselet

Grecian knot[UK: ˈɡriːʃ.n̩ nɒt] [US: ˈɡriːʃ.n̩ ˈnɑːt]

You can find it in:

UngarischEnglisch