Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

megszámol bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
megszámol ige

count [counted, counted, counting, counts]◼◼◼ verb
[UK: kaʊnt] [US: ˈkaʊnt]

number [numbered, numbered, numbering, numbers]◼◼◻ verb
[UK: ˈnʌm.bə(r)] [US: ˈnʌm.br̩]

tell [told, told, telling, tells]◼◻◻ irregular verb
[UK: tel təʊld təʊld] [US: ˈtel toʊld toʊld]

tally [tallied, tallied, tallying, tallies]◼◻◻ verb
[UK: ˈtæ.li] [US: ˈtæ.li]

add up◼◻◻ verb
[UK: æd ʌp] [US: ˈæd ʌp]

figure [figured, figured, figuring, figures]◼◻◻ verb
[UK: ˈfɪ.ɡə(r)] [US: ˈfɪ.ɡjər]

numerate [numerated, numerated, numerating, numerates]◼◼◻ verb
[UK: ˈnjuː.mə.rət] [US: ˈnjuː.mə.rət]

tell over verb
[UK: tel ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈtel ˈoʊv.r̩]

megszámol (pénzt) ige

read about verb
[UK: riːd ə.ˈbaʊt] [US: riːd ə.ˈbaʊt]

megszámol (vmit) ige

keep count of something verb
[UK: kiːp kaʊnt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈkiːp ˈkaʊnt əv ˈsʌm.θɪŋ]

megszámolatlan melléknév

sumless adjective
[UK: ˈsʌmləs ] [US: ˈsʌmləs ]

uncounted adjective
[UK: ʌnk.aʊn.tɪd] [US: ˌənˈk.aʊn.təd]

megszámolhatatlan melléknév

innumerable◼◼◼ adjective
[UK: ɪ.ˈnjuː.mə.rəb.l̩] [US: ˌɪ.ˈnuː.mə.rəb.l̩]

sumless adjective
[UK: ˈsʌmləs ] [US: ˈsʌmləs ]

uncountable adjective
[UK: ʌnˈk.aʊn.təb.l̩] [US: ʌnˈk.aʊn.təb.l̩]

uncounted adjective
[UK: ʌnk.aʊn.tɪd] [US: ˌənˈk.aʊn.təd]

megszámolható melléknév

numberable adjective
[UK: ˈnʌmbərəbl ] [US: ˈnʌmbərəbl ]

numerable adjective
[UK: ˈnjuː.mə.rəb.l̩] [US: ˈnjuː.mə.rəb.l̩]

megszámolja híveit

count noses[UK: kaʊnt ˈnəʊ.zɪz] [US: ˈkaʊnt ˈnoʊ.zɪz]

tell noses[UK: tel ˈnəʊ.zɪz] [US: ˈtel ˈnoʊ.zɪz]

megszámolja követőit

count noses[UK: kaʊnt ˈnəʊ.zɪz] [US: ˈkaʊnt ˈnoʊ.zɪz]

tell noses[UK: tel ˈnəʊ.zɪz] [US: ˈtel ˈnoʊ.zɪz]

megszámolás főnév

telling noun
[UK: ˈtel.ɪŋ] [US: ˈtel.ɪŋ]

telling over noun
[UK: ˈtel.ɪŋ ˈəʊv.ə(r)] [US: ˈtel.ɪŋ ˈoʊv.r̩]

újra megszámol

re-count[UK: riː kaʊnt] [US: ˈreɪ ˈkaʊnt]

You can find it in:

UngarischEnglisch