Ungarisch-Englisch Wörterbuch »

megismer vkt bedeutet auf Englisch

UngarischEnglisch
megismer vkt

come to know somebody[UK: kʌm tuː nəʊ ˈsʌm.bə.di] [US: ˈkəm ˈtuː ˈnoʊ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

get to know somebody[UK: ˈɡet tuː nəʊ ˈsʌm.bə.di] [US: ˈɡet ˈtuː ˈnoʊ ˈsʌm.ˌbɑː.di]

megismer vkt (járásáról) ige

recognosce verb
[UK: rˈekəɡnˌɒs] [US: rˈekəɡnˌɑːs]

megismer vkt a járásáról

know somebody by somebody's gait[UK: nəʊ ˈsʌm.bə.di baɪ ˈsəm.ˌbɑː.di ɡeɪt] [US: ˈnoʊ ˈsʌm.ˌbɑː.di baɪ ˈsəm.ˌbɑː.di ˈɡeɪt]

know somebody by somebody's walk[UK: nəʊ ˈsʌm.bə.di baɪ ˈsəm.ˌbɑː.di wɔːk] [US: ˈnoʊ ˈsʌm.ˌbɑː.di baɪ ˈsəm.ˌbɑː.di ˈwɑːk]

recognize somebody by his walk[UK: ˈrek.əɡ.naɪz ˈsʌm.bə.di baɪ hɪz wɔːk] [US: ˈrek.əg.ˌnaɪz ˈsʌm.ˌbɑː.di baɪ ˈhɪz ˈwɑːk]

jobban megismer vkt

get to know somebody better[UK: ˈɡet tuː nəʊ ˈsʌm.bə.di ˈbe.tə(r)] [US: ˈɡet ˈtuː ˈnoʊ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈbe.tər]

közelebbről megismer vkt

get to know somebody better[UK: ˈɡet tuː nəʊ ˈsʌm.bə.di ˈbe.tə(r)] [US: ˈɡet ˈtuː ˈnoʊ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈbe.tər]

You can find it in:

UngarischEnglisch